Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Medicii vor acorda concedii medicale de cel mult 3 zile

23 /Iul2021
Medicii vor acorda concedii medicale de cel mult 3 zile
Tags: concediu medical 3 zile incapacitate temporara de muncaproiect cnas concedii medicale. concediu medical incapacitate temporara. 

Noul proiect publicat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate propune ca certificatele medicale pentru incapacitate temporara de munca se vor acorda, "pentru un episod de boala, in cel putin doua etape, din care prima etapa este de maxim 3 zile calendaristice, cu exceptia incapacitatii temporare de munca a persoanelor asigurate pentru care a fost instituita masura izolarii (...)".

 

CNAS propune astfel noi reglementari in ce priveste acordarea concediului medical, inclusiv in caz de incapacitate temporara de munca.
 
Redam mai jos noul proiect de ORDIN pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017
 
Avand in vedere:
 
- Titlul VIII - Asigurarile sociale de sanatate din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
- art. III – VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu privire la acordarea concediilor medicale;
 
- Lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul acestora, la locatia declarata de acestea sau, dupa caz, in unitati sanitare sau in locatii alternative atasate acestora, precum si a Listei unitatilor sanitare de baza in care se trateaza persoanele bolnave, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 921/2020;
 
- Referatul de aprobare nr. ............................. 2021 al Ministerului Sanatatii si nr. DG ...............2021 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ORDIN
 
ART. I - Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. Alineatul (1) al articolului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(1) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligate sa incheie contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, al carui model este prevazut in anexa nr. 2, cu casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca persoane asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza declaratiei fiscale depusa in vederea platii contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) si art. 180 alin. (2) si (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa plateasca lunar contributia prevazuta la art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza.”
 
2. Litera e) a articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal, care se acorda persoanelor asigurate, salariate gravide si mame, lauze sau care alapteaza, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.”
 
3. La alineatul (1) al articolului 8, dupa litera b) se introduce o noua litera, lit. c), cu urmatorul cuprins:
 
„c) In vederea gestionarii numarului de zile de concediu medical, adeverinta prevazuta la alin. (1) lit. b) se elibereaza si in cazul concediilor medicale pentru maternitate, pentru ingrijirea copilului bolnav, precum si in cazul riscului maternal.”
 
4. Dupa articolul 10 se introduce o noua sectiune, Sectiunea 1^1 – ”Structura planului de urmarire a evolutiei bolii”, care contine articolul 10^1, cu urmatorul cuprins:
 
„ SECTIUNEA 1^1
Structura planului de urmarire a evolutiei bolii Art. 10^1
 
(1) In cazurile in care se elibereaza certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, medicii de familie si medicii de specialitate din ambulatoriu au obligatia intocmirii unui plan de urmarire a evolutiei bolii, a carui structura este prevazuta in Anexa 1 la prezentul ordin, respectiv Anexa 15 la Norme, pe care persoana asigurata are obligatia sa il respecte.
 
(2) In prima etapa, durata acordarii concediului medical poate fi de maxim trei zile calendaristice. In cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca, constatate pe baza evaluarii raspunsului la tratamentul initial si/sau a rezultatului analizelor de laborator, investigatiilor functionale si/sau imagistice recomandate, medicul de familie sau, dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, care monitorizeaza afectiunea, poate elibera certificatul de concediu medical in continuare pana la o durata maxima de .... zile pentru medicul de familie si ..... zile pentru medicul de specialitate din ambulatoriu. Pe durata cuprinsa in certificatele de concediu medical, medicul de familie sau, dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, in functie de evolutia bolii, poate modifica planul mentionat la alin.(1).
 
(3) Pentru respectarea planului de urmarire a evolutiei bolii, medicii prevazuti la alin. (1) vor acorda consultatii la cabinet.
 
(4) Situatiile in care medicul de familie sau, dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriu poate acorda consultatii la domiciliul persoanei asigurate sau la distanta sunt situatiile in care persoana asigurata se afla in stare de invaliditate permanenta sau invaliditate temporara, precum si situatiile in care persoana asigurata cu boli cronice sau cu un episod acut de boala se afla in imposibilitatea de a se prezenta la cabinet din motive medicale.
 
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul eliberarii certificatelor de concediu medical pentru unele boli speciale prevazute la art. 13 alin. (3), pentru urgentele medico- chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii prevazuta la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, medicii de familie si medicii de specialitate din ambulatoriu nu au obligatia intocmirii unui plan de urmarire a evolutiei bolii.”
 
5. Alineatul (1) al articolului 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
”(1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult ... zile calendaristice, pentru un episod de boala, in cel putin doua etape, din care prima etapa este de maxim 3 zile calendaristice, cu exceptia incapacitatii temporare de munca a persoanelor asigurate pentru care a fost instituita masura izolarii, potrivit Legii nr. 136/2020, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
 
6. Alineatul (3) al articolului 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
 
”(3) Durata cumulata a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporara de munca nu poate depasi ..... de zile calendaristice in ultimul an, socotite de la prima zi de imbolnavire, indiferent de cauza acesteia. Dupa totalizarea a .... de zile calendaristice acordate de catre medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, cu incadrarea in duratele maxime prevazute de lege.”
 
7. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ART. 23
 
Asiguratii bolnavi de tuberculoza beneficiaza de concediu medical pana la duratele maxime prevazute de lege.”
 
8. La articolul 25, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu urmatorul cuprins:
 
„(4^1) Pentru alte afectiuni decat cele prevazute la art. 21 – 23, daca dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, starea sanatatii pacientului nu permite reluarea activitatii, medicul specialist din ambulatoriu, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant la externarea din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeasi afectiune. Durata de acordare a concediului medical este cea prevazuta la art. 20 alin. (2) si se imparte in doua etape, din care prima etapa este de maxim 15 zile calendaristice.”
 
9. La articolul 37, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alin. (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
 
„ (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in cazul in care se instituie masura carantinei la intoarcerea pe teritoriul Romaniei, pentru o persoana care s-a deplasat in interes personal intr-o zona in care la momentul deplasarii exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent inalt patogen, din perioada cuprinsa in concediu medical pentru carantina, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, numai indemnizatia aferenta primelor 5 zile de carantina.
 
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in cazul in care se instituie masura carantinei la intoarcerea pe teritoriul Romaniei, pentru o persoana care face parte din personalul propriu al institutiilor prevazute la art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si instituirea unor masuri privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, care s-a deplasat in interes personal intr-o zona in care la momentul deplasarii exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent inalt patogen, din perioada cuprinsa in concediu medical pentru carantina, se suporta de catre aceste institutii, numai indemnizatia aferenta primelor 5 zile de carantina.”
10. Alineatele (1) si (2) ale articolului 61 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(1) In cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, baza de calcul al indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, potrivit art. 10 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(2) In cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, baza de calcul al indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor lunare asigurate din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, pana la limita a 3 salarii minime brute pe tara lunar sau dupa caz, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, potrivit art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”
 
„4) _ Ingrijire copil bolnav pana la |_| implinirea varstei de 7 ani sau pentru ingrijirea copilului cu handicap pentru afectiuni intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani/copilului cu afectiuni grave in varsta de pana la 18 ani
- Certificat de nastere copil (copie)
- Certificat persoana cu handicap (copie)
- Declaratie pe propria raspundere care atesta ca celalalt parinte sau sustinator legal nu executa concomitent dreptul
 
11. In Anexa 9, la punctul 3, subpunctul 4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
12. In Anexa 6 la norme, dupa punctul 12 se introduce un nou punct, pct. 13, cu urmatorul cuprins:
“13. Accident vascular cerebral”
13. Dupa Anexa 14 la Norme se introduce o noua anexa, Anexa 15, care are cuprinsul prevazut in Anexa 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
 
 
14. Anexa 2 la Norme se modifica si se inlocuieste cu Anexa 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
 
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul sanatatii, Ioana MIHAILA
 
Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Adrian GHEORGHE
 
 
 
 

 

de Ionut Petre


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Medicii vor acorda concedii medicale de cel mult 3 zile":
Rating:

Nota: 3.33 din 5 din 3 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".