Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

OUG 53/2020: PFA-urile si liber-profesionistii primesc o indemnizatie de 4.000 lei

24 /Apr2020
Tags: oug 53/2020indemnizatie pfaindemnizatie liber profesionisti

Ordonanta de urgenta nr. 53/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind masuri de protectie sociala determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 325 din 21 aprilie 2020. Forma aplicabila la 22 aprilie 2020.

In contextul masurilor adoptate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare,


luand act de evolutia situatiei avocatilor a caror activitate nu mai poate fi realizata pe perioada instituirii starii de urgenta, afectand veniturile acestora,
avand in vedere faptul ca unele persoane realizeaza venituri din mai multe surse, care prin intreruperea activitatii pot conduce la acordarea de drepturi multiple de aceeasi natura, tinand cont de faptul ca neluarea unor masuri urgente, cu caracter exceptional, ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra bugetului de stat, aceste elemente vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, si impun adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, pentru stabilirea mijloacelor si procedurilor necesare pentru garantarea sigurantei personale, sociale si economice a populatiei, precum si pentru mentinerea cheltuielilor bugetare la un nivel sustenabil pe perioada starii de urgenta decretate.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului  SARS-CoV-2, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 231 din 21 martie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul XV, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

" (11) De indemnizatia prevazuta la alin. (1) beneficiaza si avocatii a caror activitate este redusa ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta, daca in luna pentru care solicita indemnizatia au realizat incasari cu minimum 25% mai mici decat media lunara pe anul 2019, dar care nu depasesc castigul salarial mediu brut prevazut de Legea nr. 6/2020. Indemnizatia se plateste in baza declaratiei pe propria raspundere a avocatului privind indeplinirea conditiilor de acordare, pe care o transmite la agentia pentru plati si inspectie social judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla domiciliul fiscal."

2. La articolul XV, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
" (5) Pentru indemnizatia prevazuta la alin. (1), (11), (2) si (4) se datoreaza impozit pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, in cotele prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Pentru indemnizatiile prevazute la alin. (1), (11), (2) si (4), platite din bugetul de stat, nu se datoreaza contributia asiguratorie pentru munca reglementata de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare."

3. La articolul XV, dupa alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7)-(10), cu urmatorul cuprins:

" (7) Calculul obligatiilor fiscale prevazute la alin. (5), in cazul indemnizatiei lunare prevazuta la alin. (1), (11) si (4), cu exceptia celei de care beneficiaza persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005, republicata, cu modificarile ulterioare, se efectueaza de catre persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevazute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) si, respectiv, art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra indemnizatiei brute incasate de la agentiile pentru plati si inspectie social judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Pentru calculul impozitului pe venit se aplica regulile prevazute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Obligatiile fiscale mentionate la alin. (7) se declara prin Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si se platesc de catre persoanele fizice beneficiare la termenul prevazut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile realizate in anul 2020.

(9) In cazul indemnizatiei prevazute la alin. (1) de care beneficiaza persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si al celei prevazute la alin. (2), calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a  contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre cooperatia cu care persoanele au incheiate conventii individuale, respectiv de structura sportiva, in calitate de platitori, din indemnizatia bruta incasata de la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(10) Pentru indemnizatiile mentionate la alin. (9) se aplica in mod corespunzator prevederile art. XI alin. (6) si (7)."

4. Dupa articolul XV^1  se introduce un nou articol, articolul XV^2, cu urmatorul cuprins:


" Art. XV2
. - (1) Prevederile art. XV alin. (1) nu se aplica societatilor reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea  transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Persoanele care beneficiaza de un drept de pensie si persoanele incadrate in grad de handicap pot beneficia de drepturile prevazute la art. XI alin. (1) sau art. XV alin. (1), (11), (2) si (4)."

Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. La articolul IV, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:

" (31) Pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, in vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei, cooperatia cu care persoanele au incheiate conventii individuale de munca depune, prin posta electronica, la agentiile teritoriale in raza carora isi au sediul social o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, insotita de o declaratie pe propria raspundere, la care se ataseaza lista cu persoanele beneficiare.
(32) Plata indemnizatiei prevazute la alin. (31) se realizeaza catre cooperatie, care va face plata, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea sumelor, catre persoanele cu care are incheiate conventii individuale de munca."

2. La articolul XVIII, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" Art. XVIII. - (1) Pe perioada instituirii starii de urgenta prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungita prin Decretul nr. 240/2020, se suspenda sau nu incep masurile de executare silita prin poprire a creantelor bugetare, fiscale, financiare si comerciale care se aplica asupra drepturilor lunare platite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii. Masurile de suspendare a executarii silite prin poprire asupra sumelor platite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii se aplica, prin efectul legii, de catre aceste institutii fara alte formalitati din partea beneficiarilor acestor drepturi."

Art. III. - Prin derogare de la dispozitiile art. 39 alin. (1) si art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilita in conditiile legii, se prelungeste pana la incetarea starii de urgenta decretate.

Art. IV. - (1) Sumele reprezentand indemnizatiile prevazute la art. XI alin. (1) si la art. XV alin. (1), (11), (2) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, nu sunt supuse executarii silite prin poprire pe durata acordarii lor,  indiferent de bugetul din care se suporta.

(2) Masurile de suspendare prevazute la alin. (1) inceteaza la 60 de zile de la data incetarii starii de urgenta.

Art. V. - (1) Pentru categoriile de beneficiari prevazuti de art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul pentru depunerea documentelor in vederea solicitarii indemnizatiei aferente lunii martie, prevazut la art. V alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea si  completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARSCoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala, se prelungeste cu 5 zile lucratoare, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Pentru categoriile de beneficiari prevazute la art. XV alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, precum si pentru persoanele prevazute la art. II pct. 1 din prezenta ordonanta de urgenta, prevederile art. II-V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 se aplica corespunzator, iar termenul pentru depunerea documentelor in vederea solicitarii indemnizatiei aferente primei luni in care a fost instituita starea de urgenta este de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Pentru acordarea indemnizatiilor aferente lunii aprilie si lunilor urmatoare din perioada starii de urgenta termenul de depunere a solicitarilor este cel prevazut de art. V alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020.


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "OUG 53/2020: PFA-urile si liber-profesionistii primesc o indemnizatie de 4.000 lei":
Rating:

Nota: 4.3 din 5 din 5 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".