Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Fisa de post pentru medic laborator

12 /Sep2022
Fisa de post pentru medic laborator
Tags: fisa de post medic laboratorfisa postului medic laborator

Un medic de laborator analizeaza probele de laborator in limitele competentelor profesionale ce ii revin din autorizatia de libera practica si desfasoara activitatea constand in eaminarea produselor proveniute din organismul uman, in scopul stabilirii, completarii sau confirmarii unui diagnostic.

Fisa postului pentru medic laborator, conform PortalCodulMuncii:
 
I. Identificarea postului
 
1. Numele si prenumele titularului: ............
 
2.   Denumirea postului: Medic sef sectie, laborator
 
[Daca in organigrama denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa mentionati in fisa si denumirea din COR.]
 
3. Pozitia in COR / Cod: 134209
 
 [In cazul in care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste in COR, va trebui sa treceti codul din COR pentru denumirea cea mai apropiata din punct de vedere al sarcinilor si responsabilitatilor.]
 
 
4.   Departamentul / locatia: Laborator
 
[Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.]
 
5.  Nivelul postului: Conducere
 
6. Relatii ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):
 
Se subordoneaza Directorului si are o echipa in subordine
 
 [Pentru punctele 4, 5 si 6 se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.]
 
 
II. Descrierea postului
 
1. Scopul general al postului
Titularul postului analizeaza probele de laborator in limitele competentelor profesionale ce ii revin din autorizatia de libera practica si desfasoara activitatea constand in eaminarea produselor proveniute din organismul uman, in scopul stabilirii, completarii sau confirmarii unui diagnostic.
 
 [In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.]
 
2. Competente personale:
 
sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de comunicare etc.); 
sa nu aiba antecedente penale
sa fie apt din punct de vedere medical
 
3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
 
Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza corespunzatoare unei parti de 100% din salariul de baza.
este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa 
este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune; 
 
Atributii
 
sa identifice principalele caracteristici ale sistemului / procesului supus evaluarii, alegerea metodei de evaluare si stabilirea instrument elor de lucru 
sa respecte confidentialitatea actului medical
sa verifice organizarea in cele mai bune conditii a activitatii  de programare, recoltare si transport a probelor, de transmitere a rezultatelor, de discutare in comun a cazurilor deosebite, de instruire a personalului , in scopul cunoasterii posibilitatilor de expunere si a conditiilor tehnice de recoltare si efectuare a acestora
sa colaboreze cu Sectia Paturi
sa asigure analize in afara orelor de program stabilite pentru situatii de urgenta
sa asigure transportul produselor biologice catre laborator in cele mai bune conditii
sa execute investigatiile medicale de laborator  pe baza recomandarii medicului curant dupa ce acesta va parafa si semna biletul de trimitere alaturi de datele conform legii
sa efectueze corect toate operatiile pentru citirea fidela a rezultatului si interpretarea rezultatului testului
sa redacteze corect rezultatele, sa le parafeze si semneze
sa transmita Sectiei paturi consemnarea rezultatelor testelor
sa verifice arhivarea rezultatelor si a frotiurilor prelucrate 
sa asigure controlul intern de calitate in conformitate cu protocoalele de asigurare a calitatii elaborate de Comisie
sa respecte programul de lucru si regulamentul de ordine interioara al unitatii
sa asigure in cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de baza toate activitatile necesare, in limita domeniului de competenta a asistentei medicale primare
sa interpreteze investigatiile necesare in stabilirea diagnosticului
sa actualizeze lista proprie in functie de comunicarile transmise de casele de asigurari de sanatate
sa comunice caselor de asigurari de sanatate datele de identificare a persoanelor carora li s-au acordat serviciile medicale prevazute in pachetul minimal de servicii medicale
sa transfere fisa medicala a asiguratului, prin posta, medicului primitor, in termen de 15 zile lucratoare de la solicitare si sa pastreze minimum 1 an o copie dupa fisa medicala a acestuia
sa intocmeasca actele necesare pentru analiza probelor persoanelor neinscrise in sistemul public de sanatate
sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului si a furnizorului 
sa solicite asiguratilor, la inscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atesta calitatea de asigurat, conform prevederilor legale in vigoare;
sa prescrie investigatii paraclinice numai ca o consecinta a actului medical propriu;
sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate in conformitate cu prevederile art. 238 si 239 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la diagnostic si tratament;
sa informeze asiguratii cu privire la obligatiile furnizorului de servicii medicale si ale asiguratului, referitoare la actul medical;
sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;
sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii medicale; 
sa raporteze caselor de asigurari de sanatate datele necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii 
sa completeze corect si la zi formularele privind evidentele obligatorii cu datele corespunzatoare activitatii desfasurate, conform prevederilor legale in vigoare;
sa raporteze casei de asigurari de sanatate serviciile care fac obiectul contractului de furnizare de servicii medicale
sa utilizeze "sistemul informatic unic integrat". In situatia in care se utilizeaza un alt sistem informatic acesta trebuie sa fie compatibil cu "sistemul informatic unic integrat", caz in care furnizorii sunt obligati sa asigure confidentialitatea in procesul de transmitere a datelor;
sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, timpul de munca aferent fiind de sapte ore zilnic, incluzand munca la cabinet si solicitarile la domiciliul asiguratilor;
sa se prezinte la locul de munca in deplina capacitate de munca pentru a putea indeplini in bune conditii sarcinile ce ii revin;
sa nu se prezinte la programul de lucru sub influenta bauturilor alcoolice;
sa aiba autorizatia de libera practica valabila (diploma de studii pentru medicii practicanti);
sa afiseze o tinuta vestimentara decenta si in concordanta cu normele de protectie a muncii din sistemul sanitar. Fiecare angajat va avea ecuson cu numele si prenumele scrise in clar precum si functia.
sa aiba asigurare de raspundere civila (malpraxis), valabil pe perioada practicarii profesiei
sa asigure o relatie buna cu asiguratii;
sa ia deciziile si hotararile cu caracter medical avand in vedere drepturile asiguratului, principiile medicale generale acceptate, nediscriminarea pacientilor prin respectarea demnitatii umane, a principiilor eticii si deontologiei medicale;
sa respecte secretul profesional al cabinetului si al pacientilor;
sa acorde asistenta medicala de calitate tuturor pacientilor cabinetului fara sa faca discriminari rasiale, politice etc.;
sa asigure pastrarea ordinii, disciplinei si curateniei la locul de munca si in zonele adiacente acestuia;
sa respecte masurile de securitate si sanatate la locul de munca;
sa cunoasca si sa respecte intocmai dispozitiile cu caracter normativ referitoare la munca pe care o indeplinesc, normele de protectie a muncii si PSI avand in vedere ca nu pot fi absolviti de raspundere prin invocarea necunoasterii acestora;
sa apere patrimoniul laboratorului si sa previna orice sustragere de bunuri si sa ia masuri pentru evitarea degradarii lor;
sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului ierarhic;
sa nu absenteze nemotivat, iar invoirile si concediile fara plata sa fie justificate si anuntate sefului ierarhic;
sa promoveze si sa intretina relatii de buna intelegere si colaborare cu colegii sau subordonatii;
sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici
sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca
sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact; 
sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul;
sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol;
sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora; 
sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati; 
sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale; 
sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi
sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept. 
 
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, sarcinile/ atributiile/ activitatile, responsabilitatile postului pot diferi. 
Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.]
 
 
4. Obligatii si Restrictii: 
 
nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decat daca ea vine de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se incadreaza in prevederile legale; 
sa asigure pastrarea secretului profesional privind activitatile ce se desfasoara in cadrul spatiului de lucru;
este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul serviciului; 
 
5.Conditiile de lucru ale postului
 
a. Desfasurarea activitatii
 
Cazurile speciale sunt stabilite cu atentie in cadrul echipei de lucru;
 
Acesta isi desfasoara activitatea in cabinet si pe teren.
 
Va fi raspunzator pentru:
Echipamente 
Instalatii
Baze de date
 
b. Conditii de formare profesionala
 
 Participa la sesiuni de formare si perfectionare.
 
 [Conditiile de la punctele a si b se decid la nivelul fiecarei firme, in functie de conditiile specifice si de posibilitati, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]
 
c. Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)
 
Doar in situatii de urgenta
 
[De obicei, fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu precizarea responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii.]
 
 
III. Specificatiile postului
 
1. Nivelul de studii – superioare medicale
 
Experienta in domeniu
 
[Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]
 
2. Aptitudini personale
 
incredere in sine;
gandire laterala
atentie;
ascultare activa
indemanare;
concentrare;
punctualitate;
capacitatea de a invata;
aptitudini tehnice;
limba straina;
dispusa intotdeauna sa-si imbogateasca bagajul de cunostinte
 
 [In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte competente.]
 
3. Program de lucru
 
Pentru un program normal de lucru, 8 ore/ zi.
 
Program: L-V: ............................, cu pauza de masa, 
                 S-D: ..................................................
 
Data 
 
 
Numele si semnatura titularului postului,  Numele si semnatura superiorului ierarhic,
 
A P R O B A T
         Director General
 
 

de Ionut Petre


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Fisa de post pentru medic laborator":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".