Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Fisa postului pentru Director comercial

11 /Mai2020
Tags: fisa post director comercialcontract perioada determinata

Se doreste i fisa post pentru Director comercial. Persoana este pensionar cu contract pe perioada determinata -3 ani.

Fisa postului pentru Director comercial

Descarca word

I. Identificarea postului

1. Numele si prenumele titularului: ................

2. Denumirea postului: Director Comercial
[Daca in organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa mentionati in fisa si denumirea din COR.]

3. Pozitia in COR / Cod: 112017


[In cazul in care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste in COR, va trebui sa treceti codul din COR pentru denumirea cea mai apropiata din punct de vedere al sarcinilor si responsabilitatilor.]

4. Departamentul / locatia: Departament Comercial
[Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.]

5. Nivelul postului:
a.Conducere / coordonare: Top
b.Executie: Nu este cazul

6.Relatiile:
a.Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):
se subordoneaza: Directorului General
are in subordine: Managerul de Achizitii, Directorul de Vanzari, Managerul de Marketing
b.Functionale (colaborare, pe orizontala): Cu toate departamentele functionale din firma
c.Reprezentare (colaborare, consultanta): Este reprezentantul firmei, in limita responsabilitatilor acordate, in relatiile cu administratia publica centrala si locala. De asemenea, reprezinta firma in relatiile cu furnizorii, clientii, cu managementul altor firme etc.
[Pentru punctele a, b si c se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.]


II.Descrierea postului

1. Scopul general al postului
Coordonarea si dezvoltarea activitatilor specifice domeniului sau de actiune (achizitii, vanzari, stocuri, marketing, merchandising) avand ca principal scop valorificarea maxima a potentialului firmei, cuantificat prin cresterea cifrei de afaceri si a profitului.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.]

2. Obiectivele postului
Coordonarea si administrarea activitatii de achizitionare a materialelor si a altor produse necesare desfasurarii activitatii societatii, in conformitate cu bugetul alocat acestei activitati si cu politicile firmei.
Monitorizarea permanenta a pietei si a concurentei si elaborarea strategiei eficiente  de mentinere a pozitiei pe piata.
Cresterea prestigiului de marca si crearea unei imagini cat mai bune pentru produsele comercializate de firma.
Dezvoltarea strategiei de relationare cu furnizorii interni si externi.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi.]

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
Prospecteaza potentialii distribuitori din afara tarii si selecteaza o lista de prospecti, in functie de criteriile stabilite, de strategia generala a firmei si de politicile acesteia.
Face oferta de achizitie / import tinand cont de toate particularitatile prospectului.
Initiaza primele contacte si stabileste termenii contractuali preliminari.
Negociaza si finalizeaza contractele de achizitii, evalueaza corect oportunitatea acceptarii unui furnizor nou.
Urmareste permanent optimizarea stocurilor.
Controleaza si garanteaza buna desfasurare a contractelor.
Urmareste stadiul de executare al contractelor in derulare si vegheaza permanent la buna desfasurare a activitatii.
Semnaleaza si propune masuri de corectie pentru abaterile sistemului de la normele stabilite, valorile si misiunea strategica a firmei.
Coordoneaza si gestioneaza activitatea de vanzare si distributie a produselor, implementeaza politica de vanzare pentru produse si propune planuri de eficientizare a activitatii.
Identifica segmentele de piata adecvate distributiei directe.
Propune masuri concrete de optimizare a costurilor de distributie si de crestere a fortei de vanzare.
Coordoneaza activitatea de colectare de informatii de piata relevante despre pozitia produselor firmei si a principalilor sai competitori.
Analizeaza oportunitatile spatiului concurential in vederea identificarii celui mai bun plasament pentru organizatie si pentru produsele comercializate de firma (largimea pietei, nivelul competitional, game de clienti stabili, noi oportunitati).
Urmareste prin toate actiunile crearea celei mai bune imagini pentru firma si pentru produsele comercializate de firma.
Identifica si propune actiuni de merchandising specifice.
Supravegheaza atent toate actiunile concurentei in vederea identificarii celor mai bune strategii de de mentinere a pozitiei pe piata.
Asigura o cunoastere aprofundata a grupurilor specifice de clienti si a nevoilor acestora.
Influenteaza opiniile, politicile si procedurile in vederea imbunatatirii relatiei cu clientii.
Analizeaza factorii care cresc profitul si indicatorii de crestere a afacerii, precum si modul in care sunt afectati acesti factori.
Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post.
Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane.
Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine.
Negociaza salariile personalului din subordine si aproba sistemul de bonusare conform Regulamentului Intern si procedurilor specifice firmei.
Evalueaza personalul din subordine, conform procedurii de evaluare a performantelor.
Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) in sarcina reprezentantului legal.
Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi.]

4.Descrierea responsabilitatilor postului
a)Privind relatiile interpersonale / comunicarea
Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul departamentului, in raporturile cu alte departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei.
Raspunde de mentinerea, in cadrul departamentului, a unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru.
Incurajeaza si permite membrilor echipei sa isi asume responsabilitati si sa isi exercite initiativa.
Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii firmei in relatiile cu autoritatile de stat si cu administratia publica locala.
Asigura mentinerea unor relatii de colaborare intre toate departamentele din firma.
b)Fata de echipamentul din dotare
Raspunde de functionarea in bune conditii a echipamentului, aparaturii si a utilajelor din dotarea departamentului.
Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a echipamentului, aparaturii si a utilajelor din dotare, de catre intreg personalul din subordine.
Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.
Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta.
c)In raport cu obiectivele postului
Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale si umane alocate pentru realizarea obiectivelor stabilite.
Raspunde de organizarea generala a activitatilor, urmarind asigurarea cu forta de munca si organizarea optima a programului de lucru, in raport cu obiectivele propuse.
Raspunde de respectarea angajamentelor contractuale scrise si / sau verbale  fata de clienti si fata de furnizori.
Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare.
Identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia.
Raspunde de mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii.
Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.
d)Privind securitatea si sanatatea muncii
Respecta normele de Securitate si Sanatatea Muncii si de PSI si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii din subordine.
Raspunde de efectuarea instruirii la locul de munca si a celei periodice a tuturor angajatilor din subordine.
Consemneaza rezultatul instruirii in fisele de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si a datei instruirii.
Raspunde de pastrarea fiselor de instruire individuala ale angajatilor din subordine.
Raspunde de luarea la cunostinta si de aplicarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor in zonele cu risc ridicat.
Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor din subordine.
e)Privind regulamentele / procedurile de lucru
Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre intreg personalul din subordine.
Respecta si aplica politicile generale ale firmei si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine.
Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei responsabilitatile postului pot diferi.
Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.]

5. Conditiile de lucru ale postului
a.Programul de lucru 8 ore si suplimentar cand este nevoie.
Se va asigura corelarea acestor dispozitii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum si cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanta turelor, daca este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.
b.Conditiile materiale
ambientale Lucreaza ocazional in conditii de zgomot, umiditate, alternanta temperaturi scazute / ridicate etc.
deplasari Efectueaza deplasari frecvente, participa la evenimente in afara firmei, in localitate, in tara si in strainatate.
spatiu Are birou propriu; se deplaseaza frecvent in  spatii deschise.
conditii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon mobil, masina de serviciu, PC / laptop, alte facilitati (vacante, asigurari de sanatate si / sau de viata etc.).
c.Conditii de formare profesionala Participa la diverse traininguri, workshopuri, seminarii, congrese de specialitate etc.
d.Buget Gestioneaza bugetul alocat Departamentului Comercial.
[Conditiile de la punctele a, b, c si d se decid la nivelul fiecarei firme in functie de conditiile specifice si de posibilitati, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

6. Gradul de autonomie
a)Autoritate asupra altor posturi: …………
[Se refera la alte posturi decat cele aflate in subordinea directa. Autoritatea se stabileste in fiecare firma de catre conducere, pentru fiecare post in parte - in functie de marimea, specificul si organigrama firmei.]
b)Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)
inlocuieste pe: Directorul General, dar cu responsabilitati limitate.
este inlocuit de: Unul dintre directorii subordonati, cu responsabilitati limitate.
[De obicei, fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu precizarea responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii]

7. Indicatori de performanta
Finalizarea contractelor de achizitii stabilite.
Economii rezultate in urma negocierii si finalizarii de contracte de achizitii in valoare de ...% pe durata unui an.
Cresterea profitului companiei  cu ...%.
Scaderea ratei de reclamatii din partea clientilor cu ...%.
[In functie de specificul firmei, pot fi utilizati indicatori diferiti, cu valori diferite, in limitele responsabilitatilor si performantelor cerute de post.]

8. Perioada de evaluare a performantelor
Bianual
[Se stabileste in functie de sistemul de evaluare din fiecare firma.]

9.  Evolutii posibile
Poate evolua pe pozitia de Director General.
[Se stabileste in functie de planificarea carierei din fiecare firma.]


III.Specificatiile postului

1. Nivelul de studii
Studii superioare - economice, marketing, management.
[Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

2.Calificari / specializari necesare
1.Studii postuniversitare in domeniul managementului, MBA.
2.Cunoasterea de limbi straine: limba engleza, nivel avansat.
3.Operare PC: Word, Excel, PowerPoint, programe de baze de date.
[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte calificari / specializari.]

3.Competentele postului (pachet de competente)
cunostinte la nivel profesionist privind tendintele in domeniul de activitate al firmei la nivel national si international;
competete de delegare si previzionare;
abilitati de negociere, diplomatie, toleranta;
capacitate de analiza si sinteza;
discernamant si capacitatea de a rezolva problemele;
putere de decizie si asumarea responsabilitatii;
spirit de ordine si disciplina;
echilibru emotional si stabilitate in atitudine si comportament;
usurinta in comunicare;
abilitati pentru lucru in echipa;
dorinta de dezvoltare a subordonatilor ;
corectitudine, flexibilitate;
rezistenta la efort si stres;
preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.
[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte competente.]

4.Experienta de lucru necesara (vechimea in specialitatea ceruta de post)
Minimum 6 ani in domeniul de activitate, din care minimum 3 ani in pozitii manageriale.
[Experienta solicitata depinde de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

 

Data,                                Numele si semnatura titularului postului,      


A P R O B A T

Director General

Raspuns oferit de Colectiv PortalCodulMuncii.ro


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Fisa postului pentru Director comercial":
Rating:

Nota: 4.79 din 5 din 7 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".