Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Ordinul 1395/2020: Noile norme pentru acordarea de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

07 /Aug2020
Tags: norme concedii carantinaindemnizatii asigurari sanatatecertificate concediu medical

Ordinul nr. 1.395/830/2020 al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 708 din 06 august 2020.

Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 15/2018/1.311/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza.
 
Avand in vedere:
 
- titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
- Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic;
 
- Referatul de aprobare nr. NT 6.647 din 6.08.2020 al Ministerului Sanatatii si nr. DG 3.187 din 9.08.2020 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
 
in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:
Art. I. -
Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"(4) Persoanele si institutia prevazute la art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate, pe suport hartie sau prin mijloace de transmitere la distanta, in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical insotit de un centralizator al carui model este prevazut in anexa nr. 1, in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite angajatilor proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurari de sanatate si in situatia in care indemnizatiile aferente se suporta integral de catre angajator, conform art. 12 pct. A din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in situatia in care asiguratul nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de indemnizatii."
 
2. La articolul 2, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
 
"(7) Certificatele de concediu medical prevazute la alin. (4), care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanta, constituie documente justificative de plata, pe baza carora, potrivit prevederilor art. 64, se restituie sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori angajatilor proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical si care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
 
(8) Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) si 2 (roz), care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanta, se depun de catre persoana asigurata la platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazuti la art. 36 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberarii acestora."
 
3. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"(2) in cazul in care dupa verificarea datelor se constata neconcordante care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse in declaratia initiala, in termen de maximum 30 de zile, casele de asigurari de sanatate vor transmite angajatorilor sau asimilatilor acestora o notificare, pe suport hartie sau prin mijloace de transmitere la distanta."
 
4. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
 
b) prezinta adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 de luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, a carantinei, a bolilor infectocontagioase din grupa A, precum si in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, stabilite prin hotarare a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic."
 
5. La articolul 9 alineatul (4), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
 
"
g) in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, potrivit legii;".
 
6. La articolul 9, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
 
"(41) Certificatele de concediu medical se pot solicita si elibera, dupa caz, si prin mijloace de transmitere la distanta."
 
7. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
 
"
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (4), pentru situatiile in care masura carantinei este dispusa pentru doua sau mai mult de doua luni calendaristice, certificatele de concediu medical pentru aceste situatii se elibereaza lunar sau dupa ultima zi a incetarii perioadei de carantina, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a incetarii perioadei de carantina."
 
8. La articolul 20, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
(4) Durata prevazuta la alin. (3) nu cuprinde si zilele de concediu medical care se acorda potrivit art. 10 alin. (2), art. 231 alin. (3) si (6) si art. 232, art. 781 alin. (7) lit. k), alin. (15) si (16), precum si art. 782 alin. (7) lit. k) si alin. (15)."
 
9. Dupa articolul 23 se introduc doua noi articole, articolele 231 si 232, cu urmatorul cuprins:
 
"
Art. 231. -
(1) Asiguratii pentru care s-a instituit masura izolarii, potrivit legii, in unitati sanitare sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare beneficiaza de concediu medical pe toata perioada pentru care s-a instituit aceasta masura.
 
(2) Pentru persoana asigurata pentru care a fost instituita masura izolarii, potrivit legii, exclusiv in unitati sanitare sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare, medicul curant elibereaza certificatul de concediu medical la externarea din spital, atat pentru perioada internarii, cat si pentru perioada externarii, dupa caz, cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator. Certificatele de concediu medical se elibereaza pentru perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice.
 
(3) Pentru situatiile prevazute la alin. (2), daca dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital starea de sanatate a persoanei asigurate nu permite reluarea activitatii, medicul de familie poate prelungi concediul medical pentru aceeasi afectiune pe durata recomandata in scrisoarea medicala eliberata de medicul curant din spital.
 
 
 
(4) Pentru persoana asigurata pentru care s-a instituit masura izolarii intr-o unitate sanitara sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare si care poate fi externata, cu conditia izolarii la domiciliu sau la locatia declarata de persoana ce urmeaza a fi izolata, medicul curant din spital care a ingrijit si externat pacientul elibereaza certificatul de concediu medical pentru durata internarii si poate acorda un concediu medical la externare pana la implinirea termenului maxim al perioadei de izolare care decurge de la momentul internarii sau pe o perioada stabilita de acesta, conform prevederilor Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.321/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, de Institutul National de Sanatate Publica, precum si de unitatile sanitare a masurilor in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.
 
(5) in situatia in care medicul prevazut la alin. (4) nu a eliberat concediu medical la externare, pentru perioada in care persoana asigurata este izolata la domiciliu sau la locatia declarata de aceasta, certificatul de concediu medical se acorda pentru aceeasi afectiune de catre medicul de familie care monitorizeaza starea de sanatate a persoanei prin sistemul de telemedicina sau prin consultatii medicale la distanta.
 
(6) Certificatul de concediu medical prevazut la alin. (5) se acorda pentru o durata care nu poate depasi cumulat durata maxima a perioadei de izolare care decurge de la momentul internarii sau pentru o perioada stabilita de medicul curant din spital si comunicata prin scrisoare medicala medicului de familie.
 
(7) Certificatul de concediu medical prevazut la alin. (5) se elibereaza dupa ultima zi a incetarii perioadei de izolare, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a incetarii perioadei de izolare.
 
(8) Daca durata perioadei de izolare depaseste 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
 
(9) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru izolare se determina conform art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
 
Art. 232. -
in situatia in care pentru persoanele pentru care s-ar fi impus masura izolarii pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 136/2020 nu au fost emise concedii medicale, certificatele de concediu medical se elibereaza, avand in vedere art. 20 alin. (1) din acelasi act normativ, de catre medicii de familie pentru perioada si pe baza documentelor eliberate de directiile de sanatate publica."
 
10. La articolul 34, alineatele (1) - (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
"Art. 34. -
(1) in vederea acordarii certificatelor de concediu medical, platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa elibereze asiguratului adeverinte, pe suport hartie sau prin mijloace de transmitere la distanta, din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 de luni, dupa caz, conform modelului prevazut in anexa nr. 7.
 
(2) Pentru a beneficia de certificate de concediu medical, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. B si alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a solicita adeverinta prevazuta la alin. (1) de la casele de asigurari de sanatate cu care au incheiat contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Adeverinta poate fi solicitata si eliberata si prin mijloace de transmitere la distanta.
 
(3) Adeverinta prevazuta la alin. (1) se elibereaza numai persoanelor asigurate care indeplinesc conditia de stagiu de asigurare prevazuta la art. 7, precum si celor aflate in concediu medical pentru unele dintre situatiile prevazute la art. 9 si 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, cu exceptia cazurilor de carantina si a bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, stabilite prin hotarare a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020."
 
11. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"Art. 37. -
(1) Persoanele asigurate pentru care s-a instituit masura carantinei, in conditiile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, beneficiaza de concedii si indemnizatii pentru carantina indiferent de locul in care acestea se instituie.
 
(2) Certificatele de concediu medical pentru carantina se elibereaza de catre medicii curanti, respectiv de catre medicii de familie, dupa ultima zi a incetarii perioadei de carantina, pe durata stabilita prin documentul eliberat de directia de sanatate publica, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a incetarii perioadei de carantina.
 
(3) Daca durata perioadei de carantina depaseste 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
 
 
(4) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina se determina conform art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate."
 
12. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"Art. 56. -
(1) Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca, pentru carantina, boli infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.
 
(2) Pentru concediile medicale prevazute la alin. (1), platitorii de indemnizatii au obligatia sa elibereze adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical aferent fiecarei afectiuni in parte, cu exceptia cazurilor de tuberculoza, precum si a celor pentru carantina sau a bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii."
 
13. Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"rt. 64. -
(1) Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc de catre angajatori angajatilor care au beneficiat de certificate de concediu medical si care, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie.
 
(2) Pentru recuperarea sumelor prevazute la alin. (1), angajatorul depune la registratura casei de asigurari de sanatate, pe suport hartie sau prin mijloace de transmitere la distanta, in termenul prevazut la art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarea scrisa, conform modelului prevazut in anexa nr. 10, la care se ataseaza Centralizatorul privind certificatele de concediu medical, prevazut in anexa nr. 1.
 
(3) Cererea va fi analizata de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurari de sanatate, iar in situatia in care, dupa verificarea certificatelor de concediu medical cuprinse in borderoul centralizator, se constata ca sunt certificate medicale care nu indeplinesc conditiile de legalitate si conformitate, sumele reprezentand indemnizatiile aferente acestor certificate vor fi respinse la plata.
 
(4) Dupa analizarea cererii, compartimentul prevazut la alin. (3) va intocmi referatul de propunere spre aprobare a sumelor certe si exigibile cuprinse in cererea de restituire, care se avizeaza de catre personalul imputernicit sa exercite viza CFP.
 
(5) Referatul prevazut la alin. (3), semnat de directorul executiv economic, va fi supus aprobarii directorului general, conform modelului prevazut in anexa nr. 11.
 
(6) Pe baza referatului aprobat se intocmesc: ordonantarea de plata, ordinul de plata, borderoul ordinelor de plata prevazut in anexa nr. 12.
 
(7) Casa de asigurari de sanatate va efectua plata sumelor aprobate, in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie.
 
(8) Dupa efectuarea platii, dosarul se arhiveaza la compartimentul de specialitate.
 
(9) in cazul in care se resping la plata sume totale/partiale cuprinse in cererea de recuperare, compartimentul prevazut la alin. (3) va intocmi comunicarea de respingere a platii cu motivarea acesteia, conform modelului prevazut in anexa nr. 13, pe baza careia se va anula/modifica suma inscrisa in cererea de restituire depusa si inregistrata potrivit alin. (2). Sumele totale/partiale respinse la plata nu se inregistreaza in evidentele contabile ale casei de asigurari de sanatate ca obligatii de plata.
 
(10) Dupa remedierea cauzelor inscrise in comunicarea prevazuta la alin. (8) care au condus la respingerea platii totale/partiale a sumelor solicitate, angajatorul poate depune o noua cerere potrivit alin. (2), in termen de 90 de zile de la data primirii comunicarii."
 
14. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
 
"Art. 72. -
Medicii care elibereaza certificate de concediu medical au obligatia de a raporta lunar, pe cale electronica, datele referitoare la aceste certificate, la termenele stabilite de casele de asigurari de sanatate. Modelul formularului si metodologia de transmitere pe cale electronica a datelor privind certificatele medicale eliberate de medicii curanti din unitatile sanitare care au incheiat o conventie in acest sens cu casele de asigurari de sanatate sunt prevazute in anexa nr. 14."
 
15. La articolul 75, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
 
"(4) Documentele necesare preluarii in plata prevazute la alin. (3) se pot transmite de catre persoanele interesate catre casele de asigurari de sanatate si prin mijloace electronice de transmitere la distanta."
 
16. La articolul 782, alineatele (12) - (14) se abroga.
 
17. Anexele nr. 9-11 si 13 se modifica si se inlocuiesc cu anexele 1-4, care fac parte integranta din prezentul ordin.
 
Art. II. -
Certificatele de concediu medical prevazute la art. 232 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi eliberate in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
 
Art. III. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
p. Ministrul sanatatii,
Romica-Andrei Baciu, secretar de stat Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Adela Cojan

Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Ordinul 1395/2020: Noile norme pentru acordarea de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".