Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Ordinul 1398/2021: Noua procedura de acordare concedii medicale de la 1 august

03 /Aug2021
Ordinul 1398/2021: Noua procedura de acordare concedii medicale de la 1 august
Tags: ordinul 1398 concedii medicaleacordare concedii medicale 1 august

Ordinul nr. 1.398/729/2021 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 745 din 30 iulie 2021.

 

A fost introdus un nou mecanism de acordare a certificatelor de concediu medical in cazul incapacitatii temporare de munca pentru boli obisnuite, care prevede evaluarea starii de sanatate si monitorizarea pacientilor de catre medicii curanti, prin intocmirea unui plan de urmarire a evolutiei bolii.
 
Perioadele de concediu medical pentru fiecare episod de boala se vor acorda in cel putin doua etape, in vederea recuperarii capacitatii de munca a persoanei asigurate si reinsertiei socio-profesionale a acesteia.
 
Medicul de familie va acorda in prima etapa maxim 4 zile de concediu medical, cu incadrarea in limita maxima de 7 zile pentru fiecare episod de boala, respectiv 28 de zile pe an, iar medicul specialist din ambulatoriu poate acorda in prima etapa maxim 15 zile, cu incadrarea in limita maxima de 30/31 zile/luna, respectiv 90 de zile pe an. In situatia in care prima etapa a concediului medical pentru incapacitate temporara de munca se finalizeaza intr-o zi nelucratoare, certificatul de concediu medical in continuare poate fi eliberat in prima zi lucratoare care urmeaza, cu incadrarea in limitele maxime mentionate.
 
In situatia in care asiguratul se afla in imposibilitatea deplasarii la cabinetul medical in vederea acordarii concediului medical, medicul curant (medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu) poate acorda consultatii la domiciliu sau la distanta.
 
Daca dupa acordarea primei etape a concediului medical asiguratul nu se mai prezinta pentru evaluarea starii de sanatate conform planului de urmarire a evolutiei bolii, precum si in situatia in care evolutia starii de sanatate a asiguratului este favorabila ca urmare a respectarii de catre acesta a planului de urmarire a evolutiei bolii, medicii curanti nu vor mai acorda concediu medical in continuare.
 
Prin exceptie, medicii curanti nu vor intocmi planul de urmarire a evolutiei bolii in cazul eliberarii certificatelor de concediu medical pentru unele boli speciale (boli cardiovasculare, SIDA, neoplazii si tuberculoza), pentru urgentele medico-chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A si pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, precum si in situatia in care asiguratul este internat in spital. De asemenea, concediile medicale pentru maternitate, pentru ingrijirea copilului bolnav, precum si in cazul riscului maternal, pot fi acordate intr-o singura etapa, fara a fi necesara intocmirea planului de urmarire a evolutiei bolii.
 
Se mentine prevederea conform careia, dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, in cazul in care starea sanatatii persoanei asigurate nu permite reluarea activitatii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeasi afectiune fara a fi necesara intocmirea planului de urmarire a evolutiei bolii.
 
Va reamintim ca, incepand cu data de 1 august a.c., asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copiilor cu afectiuni grave in varsta de pana la 18 ani, nu pana la 16 ani, cum a fost reglementat pana la aceasta data. De asemenea, persoanele care se deplaseaza in interes personal in zone in care exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic cu un agent inalt patogen, desi aceste conditii erau cunoscute la momentul initierii deplasarii si care, la intoarcerea pe teritoriul Romaniei, pentru a nu deveni factori de risc pentru persoanele cu care vin in contact, intra in concediu de carantina, vor beneficia de indemnizatie suportata din FNUASS doar pentru o perioada de 5 zile.
 
 
Redam mai jos noul ORDIN nr. 1.398/729/2021 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017.

 
EMITENT
MINISTERUL SANATATII Nr. 1.398 din 29 iulie 2021
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Nr. 729 din 28 iulie 2021
Publicat in  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021
 
 
 
 
Avand in vedere:
 
– titlul VIII - Asigurarile sociale de sanatate din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. III-VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu privire la acordarea concediilor medicale;
– Lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul acestora, la locatia declarata de acestea sau, dupa caz, in unitati sanitare sau in locatii alternative atasate acestora, precum si Lista unitatilor sanitare de baza in care se trateaza persoanele bolnave, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 921/2020;
– Referatul de aprobare nr. I.M. 6.440 din 29.07.2021 al Ministerului Sanatatii si nr. D.G. 2.203 din 28.07.2021 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:
 
Articolul I
Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
Articolul 4
(1) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligate sa incheie contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, al carui model este prevazut in anexa nr. 2, cu casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca persoane asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza declaratiei fiscale depuse in vederea platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit art. 170 alin. (1),art. 174 alin. (6) si art. 180 alin. (2) si (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa plateasca lunar contributia prevazuta la art. 3 alin. (3) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza.
 
2. La articolul 7, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal, care se acorda persoanelor asigurate, salariate gravide si mame, lauze sau care alapteaza, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
3. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b) prezinta adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 de luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, a carantinei, a bolilor infectocontagioase din grupa A, in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, stabilite prin hotarare a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in situatia eliberarii certificatelor de concediu medical acordate in continuare, pentru acelasi episod de boala, de catre medicul curant care are obligatia intocmirii planului de urmarire a evolutiei bolii;
 
4. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
c) in vederea gestionarii numarului de zile de concediu medical, adeverinta prevazuta la lit. b) se elibereaza si in cazul concediilor medicale pentru maternitate, pentru ingrijirea copilului bolnav, precum si in cazul riscului maternal.
 
5. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
(3^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in situatia in care prima etapa a concediului medical pentru incapacitate temporara de munca se finalizeaza intr-o zi nelucratoare, certificatul de concediu medical in continuare poate fi eliberat in prima zi lucratoare care urmeaza, cu incadrarea in limitele maxime prevazute la art. 20 alin. (1) si art. 24 alin. (2), cu consemnarea in mod corespunzator in planul de urmarire a evolutiei bolii.
6. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data producerii evenimentului, in cazul urgentelor medico-chirurgicale pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea in spital si pentru care nu au fost eliberate certificatele de concediu medical de catre medicii care au asistat urgenta. In aceste situatii, certificatele de concediu medical se elibereaza de catre medicul de familie in baza recomandarii emise de catre medicul care a asistat urgenta, cu respectarea prevederilor art. 26, intr-o singura etapa, fara a se intocmi planul de urmarire a evolutiei bolii prevazut la art. 10^1.
 
7. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmatorul cuprins:
 
Articolul 10^1
 
(1) In cazurile in care se elibereaza certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, medicii de familie si medicii de specialitate din ambulatoriu au obligatia intocmirii unui plan de urmarire a evolutiei bolii, a carui structura este prevazuta in anexa nr. 4^1, pe care persoana asigurata are obligatia sa il respecte.
(2) In prima etapa, durata acordarii concediului medical poate fi de maximum 4 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicul de familie si de maximum 15 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicii de specialitate din ambulatoriu. In cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca, constatata pe baza evaluarii raspunsului la tratamentul initial si/sau a rezultatului analizelor de laborator, investigatiilor functionale si/sau imagistice recomandate, medicul de familie sau, dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriu care monitorizeaza afectiunea poate elibera certificatul de concediu medical in continuare pana la o durata maxima de 7 zile pentru medicul de familie si de maximum 30 de zile pentru medicul de specialitate din ambulatoriu. Pe durata cuprinsa in certificatele de concediu medical, medicul de familie sau, dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, in functie de evolutia bolii, poate modifica planul mentionat la alin. (1).
 
(3) In situatia in care, dupa ce medicul curant a acordat prima etapa a concediului medical, asiguratul nu se mai prezinta in vederea evaluarii starii de sanatate conform planului de urmarire a evolutiei bolii sau in situatia in care evolutia starii de sanatate a asiguratului este favorabila ca urmare a respectarii de catre acesta a planului de urmarire a evolutiei bolii, nu se va acorda concediu medical in continuare.
(4) Pentru respectarea planului de urmarire a evolutiei bolii, medicii prevazuti la alin. (1) acorda consultatii la cabinet.
 
(5) Situatiile in care medicul de familie sau, dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriu poate acorda consultatii la domiciliul persoanei asigurate sau la distanta sunt situatiile in care persoana asigurata se afla in stare de invaliditate permanenta sau invaliditate temporara, precum si situatiile in care persoana asigurata cu boli cronice sau cu un episod acut de boala se afla in imposibilitatea de a se prezenta la cabinet din motive medicale, consemnate in fisa pacientului.
 
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul eliberarii certificatelor de concediu medical pentru unele boli speciale prevazute la art. 18 alin. (3), pentru urgentele medico-chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii prevazuta la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, medicii de familie si medicii de specialitate din ambulatoriu nu au obligatia intocmirii unui plan de urmarire a evolutiei bolii.
 
8. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
Articolul 20
 
(1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult 7 zile calendaristice, pentru un episod de boala, in cel putin doua etape, din care prima etapa este de maximum 4 zile calendaristice, cu exceptia incapacitatii temporare de munca a persoanelor asigurate pentru care a fost instituita masura izolarii, potrivit Legii nr. 136/2020, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
9. La articolul 20, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Durata cumulata a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporara de munca nu poate depasi 28 de zile calendaristice in ultimul an, socotite de la prima zi de imbolnavire, indiferent de cauza acesteia. Dupa totalizarea a 28 de zile calendaristice acordate de catre medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, in caz de internare, cu incadrarea in duratele maxime prevazute de lege.
 
10. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 23
 
Asiguratii bolnavi de tuberculoza beneficiaza de concediu medical pana la duratele maxime prevazute de lege.
 
11. La articolul 24 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
(2) Pentru situatiile in care medicul de specialitate din ambulatoriu are obligatia intocmirii unui plan de urmarire a evolutiei bolii, durata de acordare a concediului medical este cea prevazuta la art. 20 alin. (2) si se imparte in cel putin doua etape, din care prima etapa este de maximum 15 zile calendaristice.
 
12. La articolul 25, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, in cazul in care starea sanatatii persoanei asigurate nu permite reluarea activitatii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeasi afectiune, urmand ca, in cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca, sa trimita persoana asigurata la medicul din ambulatoriul de specialitate, care poate acorda concediul medical cu respectarea prevederilor art. 24 alin. (2).
 
13. La articolul 37, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in cazul in care se instituie masura carantinei la intoarcerea pe teritoriul Romaniei, pentru o persoana care s-a deplasat in interes personal intr-o zona in care la momentul deplasarii exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent inalt patogen, din perioada cuprinsa in concediul medical pentru carantina se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate numai indemnizatia aferenta primelor 5 zile de carantina.
 
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in cazul in care se instituie masura carantinei la intoarcerea pe teritoriul Romaniei, pentru o persoana care face parte din personalul propriu al institutiilor prevazute la art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si instituirea unor masuri privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, care s-a deplasat in interes personal intr-o zona in care la momentul deplasarii exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent inalt patogen, din perioada cuprinsa in concediul medical pentru carantina se suporta de catre aceste institutii numai indemnizatia aferenta primelor 5 zile de carantina.
14. La articolul 61, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
Articolul 61
 
(1) In cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, baza de calcul al indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, potrivit art. 10 alin. (1) si (2) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
15. La articolul 61, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
 
(1^1) In cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, baza de calcul al indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor lunare asigurate din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, pana la limita a 3 salarii minime brute pe tara lunar sau, dupa caz, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, potrivit art. 10 alin. (3) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
16. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
17. Dupa anexa nr. 4 se introduce o noua anexa, anexa nr. 4^1, care are cuprinsul prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
18. In anexa nr. 6, dupa punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu urmatorul cuprins:
 
13. Accident vascular cerebral
19. In anexa nr. 9, la punctul 3, subpunctul 4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„4) Ingrijire copil bolnav pana la implinirea varstei de 7 ani sau pentru ingrijirea copilului cu handicap pentru afectiuni intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani/copilului cu afectiuni grave in varsta de pana la 18 ani
- Certificat de nastere copil (copie)
- Certificat persoana cu handicap (copie)
- Declaratie pe propria raspundere care atesta ca celalalt parinte sau sustinator legal nu executa concomitent dreptul“.
Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 august 2021.
 
Ministrul sanatatii,
Ioana Mihaila
Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Adrian Gheorghe
Anexa nr. 1
(Anexa nr. 2 la norme)
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Casa de Asigurari de Sanatate .....................................................................
 
CONTRACT 
de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
Nr. ........./...............
Incheiat intre:
Casa de Asigurari de Sanatate .........................., reprezentata prin ..................., avand functia de ........................., in calitate de asigurator, cu sediul in localitatea ..................................,
si
Doamna/Domnul ..........................., in calitate de asigurat, posesor/posesoare al/a codului numeric personal ..........., actul de identitate ...... seria ........ nr. .................., cu domiciliul sau resedinta in localitatea ........................, str. ...................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ............, oficiul postal .................................., telefon ..............., e-mail .....................
 
1. Obiectul contractului este asigurarea in sistemul de asigurari sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, reglementata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Prezentul contract produce efecte incepand cu data de ................
3. Conditii de asigurare
3.1. Optiune asigurare, in baza declaratiei fiscale depuse in vederea platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit art. 170 alin. (1),art. 174 alin. (6) si art. 180 alin. (2) si (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare*):
a) pentru concediile medicale si indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
b) pentru concediile medicale si indemnizatiile pentru maternitate prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare •
3.2. Venitul lunar asigurat pentru concediile medicale si indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) si d) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este de ………...….. lei (in cifre).
In situatia in care, ulterior incheierii prezentului contract pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acest venit lunar asigurat este mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, in vigoare in luna pentru care se plateste contributia prevazuta la art. 3 alin. (3) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, mai mare decat echivalentul a de 3 ori acesta, venitul lunar asigurat este salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sau, dupa caz, echivalentul a de 3 ori acesta.
 
3.3. Venitul lunar asigurat pentru concediile medicale si indemnizatiile pentru maternitate prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este de ................. lei (in cifre).
 
In situatia in care, ulterior incheierii prezentului contract pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acest venit lunar asigurat este mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, in vigoare in luna pentru care se plateste contributia prevazuta la art. 3 alin. (3) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, mai mare decat echivalentul a de 12 ori acesta, venitul lunar asigurat este salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sau, dupa caz, echivalentul a de 12 ori acesta.
 
3.4. Cota de contributie este cea prevazuta la art. 3 alin. (3) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, datorata de persoanele care se asigura in baza contractului de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.
Cota de contributie, la data incheierii prezentului contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, este ……….............%.
 
3.5. Cuantumul contributiei lunare se determina prin aplicarea cotei de contributie pentru luna pentru care plateste contributia prevazuta la subpct. 3.4 la venitul lunar asigurat prevazut la subpct. 3.2 si 3.3, dupa caz.
Cuantumul contributiei lunare, la data incheierii prezentului contract pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, este de …............ lei, pentru subpct. 3.2.
Cuantumul contributiei lunare, la data incheierii prezentului contract pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, este de …..... lei, pentru subpct. 3.3.
Cuantumul total al contributiei lunare, la data incheierii prezentului contract pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, este de ……….......... lei, pentru subpct. 3.2 si pentru subpct. 3.3.**)
3.6. Contul in care se plateste contributia la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este ……........, deschis la ………....... .
3.7. Plata se poate face in numerar la casieriile casei de asigurari de sanatate sau prin orice alte mijloace de plata prevazute de lege.
3.8. Plata contributiei la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, se face lunar pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza.
Plata contributiei poate fi efectuata si in cursul lunii pentru care se datoreaza contributia sau cel mai tarziu pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare acesteia.
Plata contributiei se poate efectua si anticipat, pentru ……..... luni (maximum 12 luni, calculate de la data intrarii in vigoare a prezentului contract).
3.9. Neplata contributiei la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, la termenul prevazut la subpct. 3.8 genereaza plata de dobanzi si penalitati de intarziere datorate pentru fiecare zi calendaristica, stabilite potrivit legii.
4. Obligatiile casei de asigurari de sanatate:
4.1. certificarea stagiului de asigurare realizat in sistemul de asigurari sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
4.2. plata indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate in conditiile si conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
4.3. plata contributiilor sociale obligatorii prevazute de lege, in conditiile legii, in perioada in care asiguratul beneficiaza de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate;
4.4. sa elibereze asiguratului adeverinta prevazuta in anexa nr. 7 la norme, din care sa reiasa numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, precum si zilele de concediu medical acordate pentru maternitate, pentru ingrijirea copilului bolnav si pentru riscul maternal.
5. Obligatiile asiguratului:
5.1. achitarea contributiei la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, in cuantumul si la termenul stabilite la pct. 3 subpct. 3.1;
5.2. achitarea de dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata contributiei la termenul prevazut in contract;
5.3. instiintarea casei de asigurari de sanatate despre modificarile survenite in situatia sa, inclusiv in ceea ce priveste asigurarea sa in sistemul public de pensii;
5.4. sa se prezinte la sediul casei de asigurari de sanatate atunci cand este solicitat, respectand termenul prevazut in invitatie.
6. Durata contractului
Prezentul contract se incheie pe perioada .......................... .
(Se completeaza, dupa caz: nedeterminata sau determinata pentru o perioada de......... zile, de la data de ….................. zz/ll/aa ….......... la data de ............. zz/ll/aa ……………............... inclusiv.)
 
7. Incetarea contractului
 
7.1. Contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate inceteaza:
a) la data la care expira perioada pentru care a fost incheiat, prevazuta la pct. 6;
b) la data la care asiguratul se incadreaza in una dintre situatiile reglementate la art. 1 alin. (1) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
c) in situatia in care nu indeplineste obligatia prevazuta la pct. 5 subpct 5.3.
7.2. Contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate inceteaza din initiativa asiguratului, daca acesta instiinteaza casa de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului-limita de plata a contributiei la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate prevazut la pct. 3 subpct. 3.8.
 
7.3. Contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate inceteaza din initiativa casei de asigurari de sanatate, daca asiguratul nu achita contributia la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe o perioada de 2 luni consecutive. Contractul inceteaza incepand cu luna urmatoare celei pana la care s-a platit contributia.
 
7.4. Casa de asigurari de sanatate notifica asiguratului incetarea contractului de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Contributia achitata pana la momentul incetarii contractului nu se restituie.
 
8. Alte clauze
 
8.1. Perioada pentru care nu s-a platit contributia la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, nu constituie stagiu de asigurare.
 
8.2. Stagiul de asigurare se constituie din insumarea perioadelor (luni sau zile, dupa caz) pentru care s-a achitat contributia la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.
8.3. Venitul lunar asigurat prevazut la pct. 3 subpct. 3.2 si 3.3 se actualizeaza daca ulterior incheierii contractului de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate se modifica valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii.
 
8.4. Cota de contributie prevazuta la pct. 3 subpct. 3.4 se actualizeaza daca ulterior incheierii contractului de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aceasta se modifica, potrivit legii.
8.5. Cuantumul contributiei datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate prevazut la pct. 3 subpct. 3.5 se actualizeaza, ulterior incheierii contractului de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, in situatiile prevazute la subpct. 8.3 si 8.4, dupa caz.
 
8.6. Stagiul de asigurare realizat in baza prezentului contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este luat in considerare in cazul incheierii unui nou contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.
8.7. In caz de forta majora, partile contractante sunt exonerate de raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forta majora se dovedeste de partea care o invoca.
8.8. Modificarea oricaror prevederi ale prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor parti, prin act aditional. Cand una dintre parti nu este de acord cu modificarea solicitata de cealalta parte, contractul se considera incetat.
9. Litigii
9.1. Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea prezentului contract ori in legatura cu alte pretentii decurgand din acesta vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
9.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea procedurilor prevazute la subpct. 9.1 partile semnatare ale prezentului contract nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte se poate adresa instantelor judecatoresti competente.
10. Dispozitii finale
10.1. In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator. Daca o clauza a prezentului contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale acestuia nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului prezentului contract.
10.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislatiei in vigoare in domeniu.
10.3. Limba care guverneaza prezentul contract este limba romana.
10.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din Romania.
 
Asigurator, 
............................
Asigurat,
............................
*) Se bifeaza casuta/casutele dupa cum urmeaza:
 
– daca persoana in cauza opteaza sa se asigure numai pentru concediile si indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) si d) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se bifeaza casuta de la pct. 3 subpct 3.1 lit. a);
– daca persoana in cauza opteaza sa se asigure numai pentru concediile si indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se bifeaza casuta de la pct. 3 subpct. 3.1 lit. b);
 
– daca persoana in cauza opteaza sa se asigure atat pentru concediile si indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) si d), cat si pentru cele de la art. 2 alin. (1) lit. c) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se bifeaza atat casuta de la lit. a), cat si casuta de la pct. 3 subpct. 3.1 lit. b).
 
**) Se completeaza numai daca s-a optat pentru asigurarea atat pentru concediile si indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) si d), cat si pentru cele de la art. 2 alin. (1) lit. c) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Anexa nr. 2
(Anexa nr. 4^1 la norme)
PLAN
de urmarire a evolutiei bolii
Nume si prenume asigurat ...........................................................
I. Evaluare etapa I
1. Evaluare initiala efectuata in data de ............... conform fisei/registrului de consultatii .................
2. Indicatii:
Stabilirea conduitei terapeutice - conform fisei/registrului de consultatii ..............................................
Regim igienodietetic
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Bilet de trimitere, dupa caz DA • NU •
3. Programare evaluare ulterioara in data de .................................................................
II. Evaluare etapa a II-a - urmarirea evolutiei bolii care a determinat incapacitatea temporara de munca
1. Reevaluare clinica efectuata in data de .........................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
2. Justificarea acordarii concediului medical in continuare .......................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
 
Semnatura si parafa

 

de Cristina Savu


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Ordinul 1398/2021: Noua procedura de acordare concedii medicale de la 1 august":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".