Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Model DECIZII pentru companiile care depasesc numarul de 50 de salariati

18 /Apr2022
Model DECIZII pentru companiile care depasesc numarul de 50 de salariati
Tags: model decizii companii 50 salariatimodel decizie inspector ssmcompanie cu peste 50 salariati

"Societatea va depasi curand numarul mediu de 50 de salariati. Va rog sa ma ajutati cu un model de decizie in care sa mentioneze acest lucru si ca trebuie sa isi formeze noi oameni cu cunostinte de egalitatea de sanse, inspector SSM si faptul ca trebuie sa plateasca sau sa angajeze persoane cu handicap."

Raspunsul specialistilor:

1. Referitor la domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati: 

La art. 2 alin. (4) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede ca ”Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, civile si militare, cu un numar de peste 50 de angajati, precum si companiile private cu un numar de peste 50 de angajati au posibilitatea sa identifice un angajat caruia sa ii repartizeze, prin fisa postului, atributii in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati. In limita bugetului existent pentru cheltuieli salariale, angajatorul poate opta pentru angajarea unui expert/tehnician in egalitate de sanse”.

Detalii privind persoana cu atributii in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati se regasesc in Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 262/2019.
 
In considerarea prevederilor acestor acte normative, prezentam mai jos un model de decizie de desemnare a unui angajat caruia sa ii fie repartizate prin fisa postului atributii in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati, pe care sa il adaptati situatiei de la societatea dumneavoastra:

 


DECIZIE Nr. _______/___________
pentru desemnarea unui angajat caruia sa ii fie repartizate prin fisa postului atributii in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati
 
 
Avand in vedere:

– art. 2 alin. (4) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 262/2019;  
In temeiul:
- Actului constitutiv/Statutului Societatii ..........................................
Domnul/Doamna ..............., in calitate de ............ al Societatii ..........., emite urmatoarea
 
 
Decizie:
 
Art. 1. Avand in vedere faptul ca societatea ............................... SRL are un numar de peste 50 de salariati, incepand cu data de …………., dl/dna …………………… se nominalizeaza ca salariat caruia sa ii fie repartizate prin fisa postului atributii in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati.
 
Art. 2. Cu aceeasi data, contractul individual de munca si fisa postului ale persoanei prevazute la art. 1 se modifica in mod corespunzator.
 
Art. 3. Atributiile prsoanei prevazute la art. 1 se stabilesc in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) din Legea nr. 202/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 262/2019.
 
Art. 4. Societatea ............. ia toate masurile necesare pentru asigurarea pregatirii profesionale corespunzatoare a persoanei prevazute la art. 1, astfel incat aceasta sa poata sa isi indeplineasca atributiile stabilite in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati.
 
Art. 5. Compartimentul de Resurse Umane si persoana/persoanele nominalizata/nominalizate vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
 
 
Directorul General (Administrator, Director, Manager etc.)
___________________________
 
Luat la cunostinta:
Salariat: ...................................., Data: ................................, Semnatura: ......................
 


2. Referitor la desemnarea lucratorului responsabil SSM:

Avand in vedere ca sunteti o societate cu peste 50 de salariati, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare trebuie fie sa desemnati unul sau mai multi lucratori pentru a se ocupa de activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, fie sa organizati un serviciu intern de prevenire si protectie (art.18 - 27 din Normele metodologice).

Referitor la lucratorul desemnat in domeniul SSM, atat legea, cat si Normele metodologice contin o serie de prevederi referitoare la desfasurarea activitatii. 

Astfel, in Legea nr. 319/2006 la art. 8 alin. (3) se prevede ca lucratorii desemnati trebuie sa dispuna de timpul necesar pentru a-si putea indeplini obligatiile ce le revin prin lege, iar la alin. (6) se prevede ca lucratorii desemnati trebuie sa aiba, in principal, atributii privind securitatea si sanatatea in munca si, cel mult, atributii complementare. Atributiile complementare sunt definite la art. 24 alin. (2) din Normele metodologice ca fiind prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului.

Articolul 20 din Normele metodologice, aprobate prin HG nr.1425/2006 prevede la alin. (2) ca angajatorul va desemna lucratorul numai din randul lucratorilor cu care are incheiat contract individual de munca cu norma intreaga, iar la alin.(3) ca ”Angajatorul va consemna in fisa postului activitatile de prevenire si protectie pe care lucratorul desemnat are capacitatea, timpul necesar si mijloacele adecvate sa le efectueze.”


Din aceste prevederi legale rezulta ca lucratorul desemnat pentru activitati SSM trebuie:


• sa fie incadrat cu norma intreaga;

• sa aiba, in principal, atributii privind securitatea si sanatatea in munca - atributiile trebuind sa se regaseasca in fisa postului. 
In situatia in care desemnati un lucrator sau mai multi dintre persoanele care sunt deja angajate in societate, atunci aceasta implica si modificarea corespunzatoare a contractului individual de munca pentru aceste persoane.

Referitor la pregatirea profesionala minima obligatorie a lucratorului/lucratorilor desemnati, trebuie indeplinite prevederile de la art. 50 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 1425/2006. 

La art. 20 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 1425/2006 se prevede ca desemnarea nominala a lucratorului/lucratorilor pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie se face prin decizie scrisa a angajatorului si, in acest sens, prezentam mai jos un model de asemenea decizie, pe care sa il adaptati situatiei de la societatea dumneavoastra:
 
 
 
DECIZIE Nr. _______/___________
pentru desemnarea lucratorului/lucratorilor responsabil(i) cu organizarea activitatilor de prevenire si protectie in domeniul SSM
 
 
Avand in vedere:

– art. 8, alin. (1) din Legea nr. 319/2006 securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 20, alin. (1), (2) si (3) din Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 aprobate prin HG nr. 1.425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;  
– art. 21 din Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 aprobate prin HG nr. 1. 425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul:
- Actului constitutiv/Statutului Societatii ..........................................
Domnul/Doamna ..............., in calitate de ............ al Societatii ..........., emite urmatoarea
 
 
Decizie:
 
Art. 1. Avand in vedere faptul ca societatea ............................... SRL are un numar de cel putin 50 de salariati, incepand cu data de …………., dl/dna …………………… se nominalizeaza ca lucrator desemnat cu organizarea activitatilor de prevenire si protectie in domeniul SSM la nivelul societatii.
 
Sau
 
Art. 1. Avand in vedere faptul ca societatea ............................... SRL are un numar de cel putin 50 de salariati, incepand cu data de …………., se nominalizeaza ca lucratori desemnati cu organizarea activitatilor de prevenire si protectie in domeniul SSM la nivelul societatii, urmatoarele persoane: 
a) dl/dna ……………………
b) ..........................................
 
Art. 2. Cu aceeasi data, contractul individual de munca si fisa postului ale persoanei/persoanelor prevazute la art. 1 se modifica in mod corespunzator.
 
Art. 3. Persoanele desemnate indeplinesc conditiile de pregatire profesionala prevazute in Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 aprobate prin HG nr. 1.425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. 4. Compartimentul de Resurse Umane si persoana/persoanele nominalizata/nominalizate vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
 
 
Directorul General (Administrator, Director, Manager etc.)
___________________________
 
Luat la cunostinta:

Salariat: ...................................., Data: ................................, Semnatura: ......................
.....................
 
3. Referitor la persoanele cu dizabilitati:


La art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede:
• La alin. (2): ”Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati”.
• La alin. (3) ”Autoritatile si institutiile publice, precum si persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin. (2), pot opta pentru una dintre urmatoarele obligatii:
a) sa plateasca, lunar, catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
b) sa plateasca, lunar, catre bugetul de stat o suma reprezentand echivalentul a minimum 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentand diferenta pana la nivelul sumei prevazute la lit.a) sa achizitioneze, pe baza de parteneriat, produse si/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate”.
Prevederi referitoare la modalitatile de indeplinire cde catre angajator a obligatiilor prevazute la art. 78 din legea nr. 448/2006 se regasesc si in Normele metodologice de aplicare a prevederilor acestei legi, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 42-43 din Norme).


De asemenea, prin Ordinul nr. 590/2008 emis de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap au fost aprobate Instructiunile pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 


Reglementarile mentionate nu prevad intocmirea vreunei decizii de catre angajator, insa daca la nivelul societatii dumneavoastra considerati ca este necesara, o asemenea decizie apreciem ca ar trebui sa stabileasca aplicarea uneia dintre optiunile de la art. 78 alin. (2) si (3) din Legea nr. 448/2006. 

Model:

DECIZIE Nr. ________/___________
 
Avand in vedere:
– art. 78 alin. (2)  si (3) din Legea nr. 448/2006 privind privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;  
– Instructiunile pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Ordinul nr. 590/2008 emis de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap;  
In temeiul:


- Actului constitutiv/Statutului Societatii ..........................................
Domnul/Doamna ..............., in calitate de ............ al Societatii ..........., emite urmatoarea
 
Decizie:
 
Art. 1. Avand in vedere faptul ca societatea ............................... SRL are un numar de cel putin 50 de salariati, pana la data de …………., societatea va incadrara in munca unui numar de ....... persoane cu handicap, in conformitate cu prevederile art 78 alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. 2. In situatia in care nu pot fi incadrate in munca persoane cu handicap, in conformitate cu prevederile art. 1, societatea va opta, conform prevederilor art. 78 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru [… aici se insereaza una dintre cele doua optiuni, cea care este aleasa de conducerea societatii …].
 
Art. 3. Compartimentul de Resurse Umane si Compartimentul Contabilitate si Financiar vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
 
 
Directorul General (Administrator, Director, Manager etc.)


Un raspuns valabil la data de 15.04.2022, oferit de expertii de la PortalCodulMuncii >>>

 

de Cristina Savu


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Model DECIZII pentru companiile care depasesc numarul de 50 de salariati":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".