Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Model Fisa de post - Inspector Resurse Umane

29 /Dec2020
Model Fisa de post - Inspector Resurse Umane
Tags: fisa post inspector resurse umanemodel fisa post resurse umane

Regasiti mai jos un model editabil de fisa de post pentru inspector resurse umane, in varianta actualizata 2020.

 


Fisa de post - Inspector Resurse Umane

a. Identificarea postului
 
    1. Numele si prenumele titularului: ..............................
 
    2. Denumirea postului: Inspector Resurse Umane


 
[Daca in organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa mentionati in fisa si denumirea din COR.]
 
    3. Pozitia in COR / Cod: 333304
 
[In cazul in care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste in COR, va trebui sa treceti codul din COR pentru denumirea cea mai apropiata din punct de vedere al sarcinilor si responsabilitatilor.]
 
    4. Departamentul / locatia: Departamentul Resurse Umane 
 
[Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.]
 
    5. Nivelul postului:
Conducere / coordonare: Nu este cazul
Executie: Specialist
 
    6. Relatiile: 
    a. Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):
se subordoneaza: Managerului de Resurse Umane
are in subordine: Nu este cazul
    b. Functionale (colaborare, pe orizontala): Cu toate departamentele
    c. Reprezentare (colaborare, consultanta): Cu institutiile de stat (ITM, Administratia Financiara, Casa de Pensii), cu furnizorii de produse / servicii de specialitate (programe de salarizare)
 
[Pentru punctele a, b si c se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.]
 
 
b. Descrierea postului
 
    1. Scopul general al postului
Asigurarea tuturor activitatilor legate de evidenta personalului si de salarizare din cadrul firmei in conformitate cu politicile firmei si cu legislatia in vigoare.
 
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.]
 
    2. Obiectivele postului 
    • Asigurarea unei bune evidente a contractelor individuale de munca si a carnetelor de munca;
    • Gestionarea dosarelor personale ale angajatilor;
    • Organizarea si derularea operatiunilor de evidenta a personalului si de salarizare in cadrul firmei;
    • Intocmirea dosarelor de pensionare.
 
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi.]
 
    3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
    • Verifica valabilitatea actelor prezentate de angajati in vederea inscrierii lor in carnetul de munca / registrul de evidenta a salariatilor;
    • Asigura intocmirea contractelor individuale de munca, precum si arhivarea acestora;
    • Gestioneaza documentele de evidenta a contractelor de munca;
    • Calculeaza drepturile salariale conform pontajului, contractelor de munca, politicii firmei si legislatiei in vigoare;
    • Asigura completarea si transmiterea formalitatilor necesare catre banca pentru intocmirea cardurilor de salarii;
    • Intocmeste si distribuie fluturasii de salarii;
    • Depune lunar la ITM actele doveditoare de plata a salariilor si toate celelalte acte necesare pentru indeplinirea conditiilor de legalitate a contractelor de munca;
    • Obtine avizele necesare pentru deschiderea si inchiderea carnetelor de munca;
    • Asigura necesarul de carnete de munca si opereaza in ele inregistrarile necesare;
    • Primeşte, verifica si arhiveaza certificatele medicale;
    • Verifica prin sondaj condicile de prezenta cu pontaje;
    • Tine evidenta concediilor de odihna pentru fiecare departament si verifica pontajele cu cererile de concediu de odihna, certificatele medicale si alte referate din cursul lunii;
    • Intocmeste lunar un estimat privind cheltuielile cu salariile, precum si situatia privind cheltuielile totale, venitul net / salariat pe fiecare departament;
    • Intocmeste fisele fiscale;
    • Preia tichetele de masa de la firma de distributie, le distribuie pe baza de borderouri si intocmeste lunar rapoartele privind consumul si evidenta acestora;
    • La cererea salariaţilor şi in conformitate cu prevederile legale elibereaza adeverinţe;
    • Intocmeste dosare de pensionare conform legislatiei in vigoare;
    • Primeste si analizeaza diferite cereri / reclamatii ale salariatilor in domeniul resurselor umane propunand solutii pentru rezolvarea acestora;
    • Acorda consultanta conducerii firmei si salariatilor in probleme de gestiune a personalului;
    • Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonatii acestuia in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal;
 
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi.]
 
    4. Descrierea responsabilitatilor postului
 
    a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea
    • Mentine relaţtii profesionale cu toti colegii si cu persoanele din exterior;
    • Raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate catre toate departamentele din firma;
    • Raspunde de informarea angajatilor cu privire la orice modificare a drepturilor salariale;
    • Are o atitudine politicoasa atat fats de colegi, cat si fata de persoanele din exterior cu care vine in contact in cadrul firmei.
 
    b) Fata de echipamentul din dotare
    • Raspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii din dotarea departamentului;
    • Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.
 
    c) In raport cu obiectivele postului
    • Raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor si documentelor de personal emise;
    • Asigura deplina confidentialitate a datelor de personal cu care opereaza;
    • Raspunde de modul de arhivare si de pastrare a documentelor de personal;
    • Aduce la cunostinta Departamentului Financiar-Contabil modificarile aparute in relatiile de munca (angajari, incetarea raporturilor de munca, concedii fara plata);
    • Raspunde de transmiterea la timp şi cu regularitate a tuturor taxelor şi impozitelor aferente salariilor catre Administraţia Financiara, Casa de Pensii etc.;
    • Raspunde de gestionarea documentelor de evidenţa a contractelor de munca;
    • Respecta prevederile legale in ceea ce priveste activitatea de gestiune a personalului;
    • Raspunde pentru obtinerea in timp util a avizului superiorului ierarhic pentru eliberarea documentelor de personal;
 
    d) Privind securitatea si sanatatea muncii
    • Respecta normele de Sanatatea si Securitatea Muncii si PSI, pentru a evita producerea de accidente si / sau imbolnavirile profesionale.
 
    e) Privind regulamentele / procedurile de lucru
    • Respecta procedurile de lucru generale specifice firmei;
    • Respecta termenele legale si cele impuse de procedurile firmei privitoare la documentele si actele de personal;
    • Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare;
    • Respecta legislatia in vigoare referitoare la evidenta, inregistrarile si arhivarea documentelor de personal;
    • Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.
 
f) Protectia datelor cu caracter personal
    • Sa respecte cu strictete procedurile interne referitoare la protectia datelor cu caracter personal, precum si procedurile privind securitatea informatica;
    • Sa pastreze in conditii de strictete parolele si mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucreaza in virtutea atributiilor sale de serviciu;
    • Nu va divulga nimanui si nu va permite nimanui sa ia cunostinta de parolele si mijloacele tehnice de acces in sistemele informatice pe care le utilizeaza in desfasurarea atributiilor de serviciu;
    • Nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile in sistemele informatice ale societatii, cu exceptia situatiilor in care aceasta activitate se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;
    • Sa interzica in mod efectiv si sa impiedice accesul oricarui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul societatii cu ajutorul caruia isi desfasoara activitatea;
    • Sa manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces in virtutea atributiilor sale cu cea mai mare precautie, atat in ce priveste conservarea suporturilor cat si in ce priveste depunerea lor in locurile si in conditiile stabilite in procedurile de lucru;
    • Nu va divulga nimanui datele cu caracter personal la care are acces, atat in mod nemijlocit cat si, eventual, in mod mediat, cu exceptia situatiilor in care comunicarea datelor cu caracter personal se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;
    • Nu va transmite pe suport informatic si nici pe un altfel de suport date cu caracter personal catre sisteme informatice care nu se afla sub controlul societatii sau care sunt accesibile in afara societatii, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, casute de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc ethnic;
    • Respectarea de catre salariat a tuturor obligatiilor referitoare la protectia datelor cu caracter personal prevazute in regulamentul intern, fisa postului si instructiunile directe ale superiorilor ierarhici este foarte importanta pentru societate;
    • Nerespectarea lor este sanctionata potrivit regulamentului intern.
 
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei responsabilitatile postului pot diferi. 
Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.]
 
    5. Conditiile de lucru ale postului
    a. Programul de lucru 8 ore si suplimentar cand este nevoie.
 
[Se va asigura corelarea acestor dispozitii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum si cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanta turelor, daca este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.] 
 
    b. Condiţiile materiale
ambientale: Nu lucreaza in conditii ambientale deosebite;
deplasari:  Are deplasari frecvente in afara firmei;
spatiu: Nu are birou propriu, isi desfasoara activitatea in cadrul birourilor puse la dispozitia Departamentului Resurse Umane;
conditii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii):Telefon mobil, PC.
 
    c. Conditii de formare profesionala: Participa la diverse instruiri de dezvoltare profesionala.
 
    d. Buget: Nu este cazul.
 
[Conditiile de la punctele a, b, c si d se decid la nivelul fiecarei firme in functie de conditiile specifice si de posibilitati, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]
 
    6. Gradul de autonomie
    a. Autoritate asupra altor posturi: ..............
 
[Se refera la alte posturi decat cele aflate in subordinea directa. Autoritatea se stabileste in fiecare firma de catre conducere, pentru fiecare post in parte — in functie de marimea, specificul si organigrama firmei.]
 
    b. Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)
este inlocuit de: Un specialist din cadrul Departamentului Resurse Umane;
inlocuieste pe: Un specialist din cadrul Departamentului Resurse Umane.
 
[De obicei, fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu precizarea responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii.]
 
    7. Indicatori de performanta
Scaderea numarului de reclamatii privind evidenta personalului cu ...%.
Diminuarea intarzierilor in raportarile catre organismele de stat cu ...% pe o perioada de........
 
[In functie de specificul firmei, pot fi utilizati indicatori diferiti, cu valori diferite, in limitele responsabilitatilor si performantelor cerute de post.]
 
    8. Perioada de evaluare a performantelor
       Anual
 
[Se stabileste in functie de sistemul de evaluare din fiecare firma.]
 
    9. Evolutii posibile
Poate evolua pe pozitia de Specialist Resurse Umane.
 
[Se stabileste in functie de planificarea carierei din fiecare firma.]
 
III  Specificatiile postului
 
    1. Nivelul de studii
       Minimum studii medii.
 
[Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]
 
    2. Calificarea necesara
    • Cursuri autorizate de Inspector de Personal.
    • Operare PC: Word, Excel, programe de calculare salarii.
 
[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte calificari / specializari.]
 
    3. Competentele postului (pachet de competente)
cunoasterea prevederilor legale in ceea ce priveste regimul actelor de evidenta a personalului;
cunostinte generale de legislatia muncii si cazuistica referitoare la intocmirea si pastrarea documentelor de evidenta a personalului si la salarizare;
cunoaşterea de programe de calculare a salariilor;
cunoasterea prevederilor legale referitoare la calcularea salariilor, la plata indemnizaţiilor si contributiilor sociale catre autoritati etc.;
cunoasterea formularisticii oficiale si a celei agreate de Regulamentul Intern al organizatiei privitoare la intocmirea si pastrarea documentelor de evidenta a personalului;
cunoasterea metodologiei de completare a dosarelor de pensionare;
capacitate de analiza si sinteza;
discernamant si capacitate de a rezolva problemele;  
capacitate de autoorganizare si punctualitate.
 
[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte competente.]
 
    4. Experienta de lucru necesara (vechimea in specialitatea ceruta de post)
    Minimum 2 ani intr-o functie similara.
 
[Experienta de lucru necesara se stabileste de fiecare firma, in functie de nevoile specifice pentru postul respectiv.]
 
 
Data,
 
 
Numele si semnatura titularului postului,                                                                                                                                     Numele si semnatura superiorului ierarhic, 
 
 
A P R O B A T
 
Director General


Model editabil: Click aici pentru varianta word


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Model Fisa de post - Inspector Resurse Umane":
Rating:

Nota: 3.83 din 5 din 12 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".