Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

In ce domenii se poate organiza online formarea profesionala? Noua legislatie in vigoare

30 /Iul2020
Tags: formare profesionala onlineprograme formare profesionalaconcurs formare profesionala

In Monitorul Oficial nr. 669 din 28 iulie 2020 a fost publicat Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 1149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate si a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line

Regasiti mai jos domeniile de activitate pentru care se poate acorda avizul comisiilor de autorizare in vederea desfasurarii programelor de formare profesionala autorizate in sistem on-line
 
Ca precizari importante retineti:
 
I. Pentru pregatirea teoretica:
 
Toate programele de formare profesionala autorizate de initiere, specializare, perfectionare, precum si cele de calificare de nivel 2, 3, 4, conform Cadrului national al calificarilor, cu exceptia celor de nivel 1.
 
 
 
II. Pentru pregatirea practica
 
Se pot desfasura in sistem on-line daca nu implica activitati practice care trebuie sa se desfasoare intr-un spatiu cu dotari specifice, conform standardului ocupational.
 
 
 
Redam mai jos Ordinul nr. 1149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate si a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line, precum si ANEXELE privind derularea formarii profesionale online si domeniile de activitate in care se pot organiza programe de formare profesionala online. 
 
Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 28 iulie 2020 si a intrat in vigoare la aceeasi data. 
 
 
 
Avand in vedere prevederile:
 
- art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi si beneficii de asistenta sociala in domeniile de activitate in care se mentin restrictii;
 
- Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
- Hotararii Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
- Hotararii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
- Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
- Ordinului ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului educatiei nationale nr. 1.151/4.115/2018 privind Lista specializarilor si a perfectionarilor pentru care furnizorii de formare profesionala a adultilor au dreptul sa organizeze programe de formare profesionala finalizate cu certificate de absolvire cu recunoastere nationala pentru absolventii de studii universitare;
 
- Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 1.005/2020 pentru stabilirea domeniilor de activitate si a instructiunilor privind autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line,
 
in temeiul art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu completarile ulterioare,
 
ministrul muncii si protectiei sociale emite urmatorul ordin:
Art. 1. -
Se aproba domeniile de activitate pentru care se poate acorda avizul comisiilor de autorizare in vederea desfasurarii programelor de formare profesionala autorizate in sistem on-line, prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
 
Art. 2. -
 
Se aproba procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line, prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
 
Art. 3. -
Se aproba instructiunile privind notificarea pentru desfasurarea programelor de formare profesionala in sistem on-line de catre furnizorii de formare profesionala autorizati, prevazute in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.
 
Art. 4. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Bucuresti, 16 iulie 2020.
 
Nr. 1.149.
 
ANEXA Nr. 1
DOMENIILE DE ACTIVITATE  pentru care se poate acorda avizul comisiilor de autorizare in vederea desfasurarii programelor de formare profesionala autorizate in sistem on-line
 
 
I. Pentru pregatirea teoretica:
 
Toate programele de formare profesionala autorizate de initiere, specializare, perfectionare, precum si cele de calificare de nivel 2, 3, 4, conform Cadrului national al calificarilor, cu exceptia celor de nivel 1
 
II. Pentru pregatirea practica1
 
1 Se pot desfasura in sistem on-line daca nu implica activitati practice care trebuie sa se desfasoare intr-un spatiu cu dotari specifice, conform standardului ocupational.
 
1. Competente-cheie2:
 
2 Conform art. 68 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
a) competente de comunicare in limba romana si in limba materna, in cazul minoritatilor nationale;
 
b) competente de comunicare in limbi straine;
 
c) competente de baza de matematica, stiinte si tehnologie;
 
d) competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere;
 
e) competente sociale si civice;
 
f) competente antreprenoriale;
 
g) competente de sensibilizare si de expresie culturala;
 
h) competenta de a invata sa inveti.
 
2. Activitati financiare, bancare, de asigurari (inclusiv contabilitate)
 
3. Administratie si servicii publice (inclusiv programele din domeniul resurselor umane si managementului)
 
4. Economie sociala
 
5. Tehnologia informatiei, comunicatii, posta
 
6. Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport
 
7. Protectia mediului
 
8. Electrotehnica, automatica, electronica
 
9. Mass-media, edituri si tipografie
 
 
 
ANEXA Nr. 2
PROCEDURA pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line
 
 
Procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line, din 16.07.2020
 
Text publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 28 iulie 2020.
in vigoare de la 28 iulie 2020
 
Art. 1. -
(1) Furnizorii de formare profesionala care doresc sa organizeze programe de specializare sau perfectionare in sistem on-line, pentru care elibereaza certificate de absolvire cu recunoastere nationala, trebuie sa se autorizeze in conditiile prezentei proceduri.
 
(2) Furnizorii de formare profesionala care doresc sa realizeze programe de specializare sau perfectionare atat in spatii special amenajate pentru formarea profesionala, cat si in sistem on-line, pentru care elibereaza certificate de absolvire cu recunoastere nationala, trebuie sa se autorizeze in conditiile Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prezentei proceduri.
 
 
 
(3) Furnizorii de formare profesionala care doresc sa realizeze programe de initiere in sistem on-line, pentru care elibereaza certificate de absolvire cu recunoastere nationala, trebuie sa fie autorizati pentru intregul program de calificare in conditiile Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 31 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(4) Autorizarea programelor de formare profesionala derulate on-line se poate face doar pentru domeniile prevazute in anexa nr. 1 la ordin.
 
Art. 2. -
(1) Pentru a se supune autorizarii in vederea organizarii de programe on-line, furnizorii de formare profesionala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:
 
a) sa fie legal constituiti;
 
b) sa aiba prevazute in statut sau, dupa caz, in actul de infiintare activitati de formare profesionala;
 
c) sa isi indeplineasca obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor datorate, potrivit legislatiei in vigoare.
 
(2) Furnizorii de formare profesionala care depun certificate fiscale cu datorii au obligatia de a depune si o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma faptul ca vor achita toate datoriile pana la data de 15 decembrie 2020, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, si ca vor depune certificatul fiscal care sa ateste prevederile alin. (1) lit. c).
 
(3) Dovada indeplinirii conditiei de eligibilitate prevazute la alin. (1) lit. c) se depune pana la data de 31 ianuarie 2021; in caz contrar autorizatia se retrage de drept.
 
Art. 3. -
Autorizarea furnizorilor de formare profesionala se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioada de 4 ani.
 
Art. 4. -
(1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesionala in vederea autorizarii au in vedere urmatoarele elemente:
 
a) programul de formare profesionala;
 
b) resursele necesare desfasurarii programului de formare profesionala;
 
c) experienta furnizorului de formare profesionala si rezultatele activitatii lui anterioare obtinerii autorizarii sau in alte programe de formare profesionala pe care le-a realizat, daca este cazul.
 
(2) Elementele prevazute la alin. (1) sunt detaliate in fisa de autoevaluare.
 
(3) Neindeplinirea criteriilor de autorizare determina respingerea cererii de autorizare.
 
Art. 5. -
(1) in vederea autorizarii, programul de formare profesionala trebuie sa cuprinda:
 
 
 
a) datele de identificare a programului de formare profesionala;
 
b) conditiile de acces;
 
c) obiectivele exprimate in competentele profesionale ce urmeaza sa fie dobandite de fiecare persoana care urmeaza programul de formare profesionala, in concordanta cu standardele ocupationale recunoscute la nivel national;
 
d) durata de pregatire;
 
e) locul de desfasurare;
 
f) formele de organizare on-line a programului de formare profesionala, instrumentele folosite si modalitatea de efectuare a prezentei participantilor;
 
g) planul de pregatire;
 
h) numarul de participanti;
 
i) procedura de evaluare a programului de formare profesionala;
 
j) programa de pregatire;
 
k) modalitatile de evaluare a participantilor la programul de formare profesionala;
 
l) modalitatile de inregistrare si stocare a activitatilor de formare derulate in sistem on-line, precum si a activitatii fiecarui participant la program.
 
(2) Resursele necesare desfasurarii programelor de formare profesionala sunt:
 
a) resurse umane;
 
b) resurse materiale;
 
c) resurse financiare.
 
Art. 6. -
(1) Resursele umane ale programului de formare profesionala se refera la persoanele cu atributii de pregatire teoretica si practica, denumite in continuare formatori.
 
(2) Pentru a fi autorizati pentru organizarea de programe de formare in sistem on-line, furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au pregatirea pedagogica specifica formarii profesionale a adultilor, pregatirea de specialitate corespunzatoare programei de pregatire si care detin competente digitale dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declaratie pe propria raspundere.
 
Art. 7. -
 
 
(1) Furnizorul de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca dispune de baza materiala necesara pentru desfasurarea programului de formare profesionala in sistem on-line:
 
a) furnizorul de formare profesionala trebuie sa ii asigure fiecarui participant la programul de formare profesionala posibilitatea sa isi desfasoare activitatea teoretica sau practica si totodata sa fie supravegheat si indrumat de catre formator;
 
b) fiecarui participant la programul de formare profesionala i se asigura echipamentele necesare desfasurarii in conditii optime a programului de formare, daca acestia declara ca nu le detin;
 
c) fiecare participant la programul de formare profesionala are acces individual la suportul de curs/manualul cursantului. Suportul de curs/Manualul cursantului poate fi distribuit participantilor la programul de formare profesionala si sub forma de fascicule, pe masura parcurgerii programei de pregatire;
 
d) dupa caz, furnizorul de formare profesionala pune la dispozitie participantilor la programul de formare profesionala alte materiale de tipul: materiale documentare, bibliografie, programe informatice.
 
(2) Baza materiala prevazuta la alin. (1) a furnizorilor de programe de formare profesionala poate fi detinuta in proprietate sau concesionata, inchiriata, dobandita prin parteneriat ori alte forme, pe durata programului de formare profesionala, fapt dovedit cu documente.
 
Art. 8. -
Criteriile privind experienta furnizorului de formare profesionala devin obligatorii la evaluarea in vederea reinnoirii autorizatiei.
 
Art. 9. -
(1) Cererea de autorizare, insotita de dosarul de autorizare, se depune prin posta electronica, direct sau prin posta cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare din judetul in care furnizorul de formare profesionala are sediul social.
 
(2) Fiecare fila a dosarului de autorizare este numerotata, iar pe ultima pagina se consemneaza numarul de file existente, sub semnatura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesionala. Prima pagina din dosarul de autorizare este opisul.
 
Art. 10. -
(1) Procedura de autorizare se declanseaza la data inregistrarii cererii de autorizare in Registrul de evidenta a cererilor de autorizare.
 
(2) in cazul in care se constata nereguli ale documentatiei depuse, secretariatul tehnic comunica acest fapt furnizorului de formare profesionala care a solicitat autorizarea, in termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii de autorizare. Furnizorul de formare profesionala are o singura data posibilitatea de a remedia aceste nereguli, in termen de 30 de zile de la data notificarii.
 
Art. 11. -
(1) Potrivit art. 21 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru evaluarea furnizorilor de formare profesionala in vederea autorizarii, comisiile de autorizare folosesc specialisti ale caror pregatire si experienta au legatura directa cu ocupatia pentru care se solicita autorizarea si care detin competente digitale, dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declaratie pe propria raspundere.
 
(2) Desemnarea specialistilor pentru evaluarea furnizorului se face, prin rotatie, dintre specialistii ale caror pregatire si experienta au legatura cu ocupatia pentru care se solicita autorizarea si care detin competente digitale, dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declaratie pe propria raspundere.
 
(3) in cazul in care comisia de autorizare nu poate selecta specialisti pe plan local, apeleaza la specialisti din listele altor comisii de autorizare judetene.
 
(4) Specialistul desemnat pentru evaluarea unui furnizor de formare este obligat sa dea o declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii de incompatibilitate:
 
a) nu se afla in raport de rudenie pana la gradul III inclusiv cu persoane din conducerea furnizorului de formare profesionala;
 
b) nu se afla intr-un raport patrimonial cu furnizorul de formare profesionala;
 
c) nu a participat la elaborarea programului de formare profesionala supus autorizarii;
 
d) nu are calitatea de formator in cadrul acestui program.
 
Art. 12. -
(1) Dosarele de autorizare complete sunt analizate de catre comisia de autorizare.
 
(2) Comisia de autorizare verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate. Daca se constata ca aceste conditii nu sunt indeplinite, furnizorul de formare profesionala este atentionat in scris, in termen de 5 zile de la data constatarii. Furnizorul de formare profesionala are posibilitatea sa demonstreze cu acte ca indeplineste criteriile de eligibilitate, o singura data, in termen de 30 de zile de la data atentionarii.
 
(3) in cazul in care comisia de autorizare constata ca sunt indeplinite conditiile de eligibilitate, presedintele acesteia alege din lista de specialisti aprobata 2 specialisti ale caror pregatire si experienta au legatura directa cu ocupatia pentru care se solicita autorizarea si care detin competente digitale, dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declaratie pe propria raspundere.
 
(4) Numirea specialistilor care vor efectua evaluarea programului de formare profesionala se face prin decizie a comisiei de autorizare.
 
 
 

de Ionut Petre


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "In ce domenii se poate organiza online formarea profesionala? Noua legislatie in vigoare":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".