Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

MODEL de Regulament Intern pentru activitatea de Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

03 /Apr2024
MODEL de Regulament Intern pentru activitatea de Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
Tags: model de regulament internmodel de regulament intern pentru activitatea de baruri si alte activitati de servire a bauturilor

In cele ce urmeaza va prezentam un model de Regulament Intern pentru activitatea de Baruri si alte activitati de servire a bauturilor care se aduce la cunostinta fiecarui salariat, in prima zi de lucru, sub conditia semnarii de luare la cunostinta.

Nota
 
Aducerea la cunostinta salariatilor a prevederilor regulamentului intern se poate realiza pe suport hartie sau in format electronic, cu conditia ca, in acest din urma caz, documentul sa fie accesibil salariatului si sa poata fi stocat si printat de catre acesta.
 
ATENTIE!
 
Regulamentul intern produce efecte de la momentul luarii la cunostinta a acestuia.
 
40 de modele de Regulament Intern gata redactate! Folositi-le si evitati astfel amenzi de pana la 50.000 de lei! Inspectorii ITM verifica mereu existenta acestui act si modul cum este intocmit, DETALII AICI >>>
 
Capitolul I. Dispozitii generale
 
    Art. 1. – Prezentul Regulament intern contine regulile si principiile necesare bunei desfasurari a activitatii in cadrul _______________________________________, fiind obligatoriu pentru toti salariatii societatii.
 
    Art. 2. – Acesta este un document intern realizat in baza legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinzand dispozitii referitoare la drepturile si obligatiile angajatorului si salariatilor, protectia, igiena si securitatea muncii, procedura disciplinara si evaluarea profesionala a salariatilor.
 
    Art. 3. – Cuprinsul prezentului Regulament intern:
 
Capitolul I. Dispozitii generale 1
Capitolul II. Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor 1
Capitolul III. Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii 4
Capitolul IV. Protectia maternitatii 6
Capitolul V. Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii 7
Capitolul VI. Procedura de angajare 14
Capitolul VII. Reguli concrete privind disciplina muncii in unitate 14
Capitolul VIII. Procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor 22
Capitolul IX. Criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor 24
Capitolul X. Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile 24
Capitolul XI. Reguli referitoare la procedura disciplinara 25
Capitolul XII. Raspunderea patrimoniala 26
Capitolul XIII. Modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice 27
Capitolul XIV. Protectia datelor cu caracter personal …………………………………………..… 27 Capitolul XV. Dispozitii finale 28
 
Capitolul II. Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor
 
    Art. 4.  – Conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii cu completarile si actualizarile ulterioare, in privinta relatiilor de munca, angajatorului ii revin in principal urmatoarele drepturi:
    1) sa stabileasca structura organizatorica si functionala a societatii;
    2) sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii;
    3) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
    4) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
    5) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si prezentului regulament intern;
    6) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, criteriile de evaluare a realizarii acestora si obligatia corelativa de a informa salariatul cu privire la acestea.
 
    Art. 5. – Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
    1) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
    2) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
    3) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
    4) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a societatii, cu exceptia informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze activitatea societatii;
    5) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
    6) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
    7) sa infiinteze Registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;
    8) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
    9) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor, precum si asupra starii de graviditate a salariatei neanuntand alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila;
    10) sa aprobe cererea salariatei care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare (obligatie reglementata de O.U.G. nr. 96/2018).
 
40 de modele de Regulament Intern gata redactate! Folositi-le si evitati astfel amenzi de pana la 50.000 de lei! Inspectorii ITM verifica mereu existenta acestui act si modul cum este intocmit, DETALII AICI >>>
 
    Art. 6. – In materie de sanatatea si securitatea muncii, angajatorul are urmatoarele obligatii:
    1) asigurarea securitatatii si sanatatii lucratorilor in toate aspectele legate de munca;
    2) luarea masurilor pentru prevenirea riscurilor profesionale;
    3) informarea si instruirea lucratorilor pentru evitarea si combaterea riscurilor;
    4) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca;
    5) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii;
    6) adaptarea la progresul tehnic;
    7) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos;
    8) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca;
    9) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala;
    10) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor;
    11) evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca;
    12) luarea masurilor de prevenire, precum si alegerea metodeleor de lucru si de productie pentru ca sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor;
    13) luarea in considerare a capacitatilor lucratorului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, atunci cand ii incredinteaza sarcini;
    14) planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;
    15) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.
 
    Art. 7. – Atunci cand in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multe intreprinderi si/sau unitati, angajatorii acestora au urmatoarele obligatii:
    1) sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor;
    2) sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale, luand in considerare natura activitatilor;
    3) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
    4) sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.
 
    Art. 8. – Principalele drepturi ale salariatilor:
    1) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
    2) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
    3) dreptul la concediu de odihna anual;
    4) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
    5) dreptul la demnitate in munca;
    6) dreptul la securitate si sanatate in munca;
    7) dreptul la acces la formarea profesionala;
    8) dreptul la informare si consultare;
    9) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;
    10) dreptul la protectie in caz de concediere;
    11) dreptul la negociere colectiva si individuala;
    12) dreptul de a participa la actiuni colective;dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
    13) salariatele care alapteaza au dreptul la pauze de alaptare de cate o ora fiecare, in timpul programului de lucru sau de reducerea duratei timpului de munca cu 2 ore zilnic, fara diminuarea drepturilor salariale;
    14)  dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care ii asigura conditii de munca mai favorabile daca si-a incheiat perioada de proba si are o vechime de cel putin 6 luni la acelasi angajator;
    15) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.
 
    Art. 9. – Salariatilor le revin, in principal, urmatoarele obligatii:
    1) realizarea normei de munca sau, dupa caz, indeplinirea atributiilor ce ii revin conform fisei postului, precum si sarcinile transmise pe linie ierarhica, la timp si in conformitate cu procedurile spcifice si dispozitiile primite de la superiorii ierarhici;
    2) respectarea disciplinei munci, a programului de lucru si a structurii organizatorice a firmei;
    3) respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;
    4) fidelitatea fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
    5) respectarea confidentialitatii nivelului salarial;
    6) respectarea secretului de serviciu;
    7) participa la instructajul introductiv general de securitatea si sanatatea muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, la instructajul la locul de munca si la instructajele periodice planificate pe toata durata calitatii sale de salariat;
    8) respecta pauzele organizate;
    9) poarta o tinuta decenta si legitimatia de serviciu in timpul programului de lucru;
    10) salariata mama are obligatia sa efectueze, in cadrul concediului pentru sarcina si lauzie, concediul postnatal de 42 de zile, dupa nastere, sau dupa caz 63 de zile ale concediului de lauzie;
    11) salariatele gravide si/sau mamele, lauzele sau care alapteaza au obligatia de a se prezenta la medicul de familie/medicul specialist, pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste starea, care va fi prezentat in copie angajatorului, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data eliberarii;
    12) alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.
 
    Art. 10. – In privinta masurilor de securitate si sanatate a muncii, angajatii au urmatoarele obligatii:
    1) fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca...continuarea in lucrarea 40 de modele de Regulament Intern gata redactate, detalii AICI >>>

de Cristina Savu


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "MODEL de Regulament Intern pentru activitatea de Baruri si alte activitati de servire a bauturilor":
Rating:

Nota: 4.75 din 5 din 2 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".