Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

MODEL de Regulament Intern pentru activitatea de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

15 /Ian2024
MODEL de Regulament Intern pentru activitatea de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Tags: regulament intern pentru activitatea de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentialemodel regulament intern constructii

MODEL de Regulament Intern pentru activitatea de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Model de Regulament Intern pentru activitatea de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale care se aduce la cunostinta fiecarui salariat, in prima zi de lucru, sub conditia semnarii de luare la cunostinta:
       
Nota
 
Aducerea la cunostinta salariatilor a prevederilor regulamentului intern se poate realiza pe suport hartie sau in format electronic, cu conditia ca, in acest din urma caz, documentul sa fie accesibil salariatului si sa poata fi stocat si printat de catre acesta.
       
ATENTIE!
 
Regulamentul intern produce efecte de la momentul luarii la cunostinta a acestuia.
 
 
Capitolul I. Dispozitii generale
 
    Art. 1. Prezentul Regulament intern contine regulile si principiile necesare bunei desfasurari a activitatii in cadrul _______________________________________, fiind obligatoriu pentru toti salariatii societatii.
 
    Art. 2. Acesta este un document intern realizat in baza Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinzand dispozitii referitoare la drepturile si obligatiile angajatorului si salariatilor, protectia, igiena si securitatea muncii, procedura disciplinara si evaluarea profesionala a salariatilor.
 
    Art. 3. Cuprinsul prezentului Regulament intern:
Capitolul I. Dispozitii generale 1
Capitolul II. Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor 1
Capitolul III. Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii 4
Capitolul IV. Protectia maternitatii 6
Capitolul V. Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii 7
Capitolul VI. Procedura de angajare 15
Capitolul VII. Reguli concrete privind disciplina muncii in unitate 16
Capitolul VIII. Procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor 25
Capitolul IX. Criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor 25
Capitolul X. Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile 26
Capitolul XI. Reguli referitoare la procedura disciplinara 27
Capitolul XII. Raspunderea patrimoniala 28
Capitolul XIII. Modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice 29
Capitolul XIV. Protectia datelor cu caracter personal ...................................................................... 27
Capitolul XV. Dispozitii finale 30
 
Capitolul II. Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor
    Art. 4.  Conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii cu completarile si actualizarile ulterioare, in privinta relatiilor de munca, angajatorului ii revin in principal urmatoarele drepturi:
    1) sa stabileasca structura organizatorica si functionala a societatii;
    2) sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii;
    3) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
    4) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
    5) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si prezentului regulament intern;
    6) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, criteriile de evaluare a realizarii acestora si obligatia corelativa de a informa salariatul cu privire la acestea.
 
    Art. 5. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
    1) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
    2) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
    3) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
    4) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a societatii, cu exceptia informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze activitatea societatii;
    5) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
    6) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
    7) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;
    8) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
    9) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor, precum si asupra starii de graviditate a salariatei neanuntand alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila;
    10) sa aprobe cererea salariatei care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare (obligatie reglementata de Legea nr. 93/2019).
 
    Art. 6. In materie de sanatatea si securitatea muncii, angajatorul are urmatoarele obligatii:
    1) asigurarea securitatatii si sanatatii lucratorilor in toate aspectele legate de munca;
    2) luarea masurilor pentru prevenirea riscurilor profesionale;
    3) informarea si instruirea lucratorilor pentru evitarea si combaterea riscurilor;
    4) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca;
    5) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii;
    6) adaptarea la progresul tehnic;
    7) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos;
    8) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca;
    9) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala;
    10) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor;
    11) evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca;
    12) luarea masurilor de prevenire, precum si alegerea metodeleor de lucru si de productie pentru ca sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor;
    13) luarea in considerare a capacitatilor lucratorului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, atunci cand ii incredinteaza sarcini;
    14) planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;
    15) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.
    Art. 7. Atunci cand in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multe intreprinderi si/sau unitati, angajatorii acestora au urmatoarele obligatii:
    1) sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor;
    2) sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale, luand in considerare natura activitatilor;
    3) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
    4) sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.
    Art. 8. Principalele drepturi ale salariatilor:
    1) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
    2) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
    3) dreptul la concediu de odihna anual;
    4) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
    5) dreptul la demnitate in munca;
    6) dreptul la securitate si sanatate in munca;
    7) dreptul la acces la formarea profesionala;
    8) dreptul la informare si consultare;
    9) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;
    10) dreptul la protectie in caz de concediere;
    11) dreptul la negociere colectiva si individuala;
    12) dreptul de a participa la actiuni colective;dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
    13) salariatele care alapteaza au dreptul la pauze de alaptare de cate o ora fiecare, in timpul programului de lucru sau de reducerea duratei timpului de munca cu 2 ore zilnic, fara diminuarea drepturilor salariale;
    14) dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care ii asigura conditii de munca mai favorabile daca si-a incheiat perioada de proba si are o vechime de cel putin 6 luni la acelasi angajator;
    15) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.
 
    Art. 9. Salariatilor le revin, in principal, urmatoarele obligatii:
    1) realizarea normei de munca sau, dupa caz, indeplinirea atributiilor ce ii revin conform fisei postului, precum si sarcinile transmise pe linie ierarhica, la timp si in conformitate cu procedurile spcifice si dispozitiile primite de la superiorii ierarhici;
    2) respectarea disciplinei munci, a programului de lucru si a structurii organizatorice a firmei;
    3) respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;
    4) fidelitatea fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
    5) respectarea confidentialitatii nivelului salarial;
    6) respectarea secretului de serviciu;
    7) participa la instructajul introductiv general de securitatea si sanatatea muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, la instructajul la locul de munca si la instructajele periodice planificate pe toata durata calitatii sale de salariat;
    8) respecta pauzele organizate;
    9) poarta o tinuta decenta si legitimatia de serviciu in timpul programului de lucru;
    10) salariata mama are obligatia sa efectueze, in cadrul concediului pentru sarcina si lauzie, concediul postnatal de 42 de zile, dupa nastere, sau dupa caz 63 de zile ale concediului de lauzie;
    11) salariatele gravide si/sau mamele, lauzele sau care alapteaza au obligatia de a se prezenta la medicul de familie/medicul specialist, pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste starea, care va fi prezentat in copie angajatorului, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data eliberarii;
    12) alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.
 
    Art. 10. In privinta masurilor de securitate si sanatate a muncii, angajatii au urmatoarele obligatii:
    1) fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. 
    2) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie; 
    3) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; 
    4) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive; 
    5) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; 
    6) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; 
    7) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; 
    8) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; 
    9) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; 
    10) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
 
Capitolul III. Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii
    Art. 11. In cadrul relatiilor de munca, _______________________________________ respecta reglementarile legislative in vigoare cu privire la respectarea demnitatii umane si nediscriminare, angajarea in cadrul firmei, formarea profesionala, promovarea, aplicarea masurilor disciplinare sau acordarea prestatiilor sociale nefiind conditionate de rasa, nationalitatea, religia, etnia, sexul sau orientarea sexuala, categoria sociala sau categoria defavorizata, varsta sau convingerile candidatilor la un post sau ale angajatilor.
 
    Art. 12. _______________________________________ pastreaza confidentialitatea datelor ce privesc apartenenta la rasa, nationalitatea, religia, etnia, sexul, orientarea sexuala, categoria sociala, categoria defavorizata, varsta sau convingerile fostilor sau actualilor salariati, precum si ale diversilor candidati la posturile vacante, chiar daca acestia nu au fost angajati in cadrul firmei.
    Art. 13.  – (1) In cadul unitatii noastre se respecta prevederile legislatiei in vigoare cu privire la egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii, egalitatii de sanse si nediscriminarii si are in vedere implementarea tuturor politicilor si practicilor prin care sa nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, COVID-19, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul muncii.
(2) In scopul asigurarii egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii, angajatorul Societatii …………….. repartizeaza, prin fisa postului, atributii in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati dnei ……………, manager RU. Totodata, angajatorul se obliga sa odentifice oportunitati de pregatire profesionala, cu incadrare in limita bugetului stabilit si aprobat pentru cheltuielile cu aceasta destinatie.
(3) La nivelul Societatii …………………………., din perspectiva domeniului specific in care isi desfasoara activitatea, dna …………………. manager RU - persoana desemnata cu atributii in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati are urmatoarele atributii principale:
a) analizeaza contextul de aparitie si evolutie a fenomenului de discriminare de gen, precum si nerespectarea principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati si recomanda solutii in vederea respectarii acestui principiu, conform legii;
b) formuleaza recomandari/ observatii/ propuneri in vederea prevenirii/ gestionarii/ remedierii contextului de risc care ar putea conduce la incalcarea principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati cu respectarea principiului confidentialitatii;
c) propune masuri privind asigurarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati, evalueaza impactul acestora asupra femeilor si barbatilor;
d) elaboreaza planuri de actiune privind implementarea principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati in care sa fie cuprinse cel putin: masuri active de promovare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati si eliminarea discriminarii directe si indirecte dupa criteriul de gen, masuri privind prevenirea si combaterea hartuirii la locul de munca, masuri privind egalitatea de tratament in ceea ce priveste politica de remunerare, promovare in functii si ocuparea functiilor de decizie;
e) elaboreaza, fundamenteaza, evalueaza si implementeaza programe si proiecte in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
f) acorda consultanta de specialitate pentru aplicarea prevederilor legislatiei nationale si comunitare in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati.
(4) Aceste atributii ale persoanei desemnate cu atributii in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati pot fi realizate prin utilizarea urmatoarele mijloace:
a) comunicare si colaborare cu alti specialisti din cadrul departamentelor de specialitate ale Societatii ………….. in care isi desfasoara activitatea;
b) culegere si analizare a datelor si informatiilor privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati la nivelul Societatii ………….. in care isi desfasoara activitatea;
c) elaborare a unor rapoarte, studii, analize si/sau prognoze privind aplicarea principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul specific de activitate;
d) cooperare, colaborare si realizare a schimbului de informatii, dupa caz, cu autoritatile centrale si locale, cu institutiile de invatamant si de cercetare, cu organizatii neguvernamentale;
e) asigurare a informarii de specialitate pentru conducerea Societatii ………….. in care isi desfasoara activitatea in legatura cu respectarea legislatiei in domeniu;
f) participare efectiva la diferite faze privind programarea, identificarea, formularea, finantarea, implementarea si evaluarea in cadrul proiectelor/programelor initiate de catre Societatii ………….. in care isi desfasoara activitatea din perspectiva includerii si monitorizarii aspectelor referitoare ia asigurarea egalitatii de sanse intre femei si barbati.
(5) Cu privire la egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati la nivelul societatii ____________________________ se acorda:
a) «concediu de ingrijitor» pentru lucratori in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie ca lucratorul si care are nevoie de ingrijire sau sprijin semnificativ ca urmare a unei probleme medicale grave, astfel cum este definita de fiecare stat membru;
b) «formule flexibile de lucru» - posibilitatea lucratorilor de a-si adapta programul de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de munca la distanta, a programelor de munca flexibile sau a unor programe de munca cu timp redus de lucru.
(6) Orice tratament mai putin favorabil aplicat unei femei sau unui barbat, pe motiv ca a solicitat sau a efectuat concediul pentru cresterea copiilor, concediul paternal, concediul de ingrijitor ori ca si-a exercitat dreptul de a solicita formule flexibile de lucru, constituie discriminare in sensul Legii nr. 202/2002 astfel cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 57/2022.
    Art. 14.  – (1) Planul de actiune privind implementarea principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati prevazut la art. 2 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 202/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreaza de catre persoana desemnata dna ............................... manager RU cu atributii in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati, cu consultarea departamentului de resurse umane, si se supun avizarii organizatiilor sindicale in cazul in care acestea sunt constituite la nivelul unitatii, iar, ulterior, se inainteaza spre aprobare conducerii.
(2) Planul cuprinde urmatoarele masuri active din perspectiva realizarii egalitatii de tratament intre femei si barbati privind:
a) promovarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati si eliminarea discriminarii directe si indirecte dupa criteriul de sex;
b) prevenirea si combaterea hartuirii la locul de munca;
c) procedura interna de recrutare si selectare a noilor angajati;
d) procedura interna privind promovarea, inclusiv ocuparea functiilor de decizie, a functiilor din consiliile de administratie si de supraveghere ale companiilor private;
e) politica de salarizare si nivelurile de salarizare efective aferente functiilor de management si de executie existente, cu masuri menite sa asigure egalitatea de gen si eliminarea disparitatilor salariale intre femei si barbati, precum si conditii echitabile la pensionarea femeilor si barbatilor;
f) formarea continua si dezvoltarea carierei;
g) diferite masuri care sa vizeze o mai buna reconciliere a vietii profesionale cu viata de familie care pot include dispozitii privind: concediul de maternitate, concediul de crestere si ingrijire a copilului, concediu paternal, maternitatea, ingrijire a copiilor si a altor persoane dependente aflate in ingrijire si alte tipuri de concedii familiale, concediul de acomodare pentru familiile care adopta copii, modalitatile speciale de organizare a timpului de lucru cum ar fi: organizarea timpului de lucru cu timp partial, impartirea locurilor de munca, telemunca, programul de lucru flexibil si modalitatile de sprijin pentru ingrijirea copiilor;
h) organizarea muncii, conditiile de munca si mediul de munca;
i) dezvoltarea unui sistem confidential si sigur pentru depunerea plangerilor legate de hartuirea sexuala si discriminarea pe criterii de sex la locul de munca, in scopul asigurarii unui acces real al victimelor la toate etapele administrative si judiciare prevazute de lege si indrumarea acestora pe intreg parcursul derularii acestor proceduri;
j) asigurarea tratamentului egal la sanatate si securitate in munca.
(3) Elaborarea planurilor se realizeaza cu respectarea urmatoarelor prevederi care stabilesc ca prin egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in relatiile de munca se intelege accesul nediscriminatoriu la:
a) alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitati;
b) angajare in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
c) venituri egale pentru munca de valoare egala;
d) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala, inclusiv ucenicia;
e) promovare la orice nivel ierarhic si profesional;
f) conditii de incadrare in munca si de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform prevederilor legislatiei in vigoare, inclusiv conditiile de concediere;
g) beneficii, altele decat cele de natura salariala, precum si la sistemele publice si private de securitate sociala;
h) organizatii patronale, sindicale si organisme profesionale, precum si la beneficiile acordate de acestea;
i) prestatii si servicii sociale, acordate in conformitate cu legislatia in vigoare.
(4) Orice tratament mai putin favorabil aplicat unei femei sau unui barbat, pe motiv ca a solicitat sau a efectuat concediul pentru cresterea copiilor, concediul paternal, concediul de ingrijitor ori ca si-a exercitat dreptul de a solicita formule flexibile de lucru, constituie discriminare in sensul Legii nr. 202/2002 astfel cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 57/2022.
 
Art. 15. – (1) In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii.
(2) Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, discriminare prin asociere, hartuire sau fapta de victimizare, bazata pe criteriul de rasa, cetatenie, etnie, culoare, limba, religie, origine sociala, trasaturi genetice, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare cu HIV, optiune politica, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, apartenenta la o categorie defavorizata, este interzisa.
(3) Constituie discriminare directa orice act sau fapta de deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, intemeiat(a) pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii.
(4) Constituie discriminare indirecta orice prevedere, actiune, criteriu sau practica aparent neutra care are ca efect dezavantajarea unei persoane fata de o alta persoana in baza unuia dintre criteriile prevazute la alin. (2), in afara de cazul in care acea prevedere, actiune, criteriu sau practica se justifica in mod obiectiv, printr-un scop legitim, si daca mijloacele de atingere a acelui scop sunt proportionale, adecvate si necesare.
(5) Hartuirea consta in orice tip de comportament care are la baza unul dintre criteriile prevazute la alin. (2) care are ca scop sau ca efect lezarea demnitatii unei persoane si duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.
(6) Discriminarea prin asociere consta din orice act sau fapta de discriminare savarsit(a) impotriva unei persoane care, desi nu face parte dintr-o categorie de persoane identificata potrivit criteriilor prevazute la alin. (2), este asociata sau prezumata a fi asociata cu una sau mai multe persoane apartinand unei astfel de categorii de persoane.
(7) Constituie victimizare orice tratament advers, venit ca reactie la o plangere sau sesizare a organelor competente, respectiv la o actiune in justitie cu privire la incalcarea drepturilor legale sau a principiului tratamentului egal si al nediscriminarii.
(8) Orice comportament care consta in a dispune, scris sau verbal, unei persoane sa utilizeze o forma de discriminare, care are la baza unul dintre criteriile prevazute la alin. (2), impotriva uneia sau mai multor persoane este considerat discriminare.
(9) Nu constituie discriminare excluderea, deosebirea, restrictia sau preferinta in privinta unui anumit loc de munca in cazul in care, prin natura specifica a activitatii in cauza sau a conditiilor in care activitatea respectiva este realizata, exista anumite cerinte profesionale esentiale si determinante, cu conditia ca scopul sa fie legitim si cerintele proportionale.
(10) Orice tratament nefavorabil salariatilor si reprezentantilor salariatilor aplicat ca urmare a solicitarii sau exercitarii unuia dintre drepturile prevazute la art. 39 alin. (1) este interzis.
 
Art. 151. (1) Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nicio discriminare.
(2) Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale.
(3) Pentru munca egala sau de valoare egala este interzisa orice discriminare bazata pe criteriul de sex cu privire la toate elementele si conditiile de remunerare.
(4) In cazul in care salariatii, reprezentantii salariatilor sau membrii de sindicat inainteaza angajatorului o plangere sau initiaza proceduri in scopul asigurarii respectarii drepturilor prevazute in prezenta lege, beneficiaza de protectie impotriva oricarui tratament advers din partea angajatorului.
(5) Salariatul care se considera victima unui tratament advers din partea angajatorului in sensul alin. (4) se poate adresa instantei de judecata competente cu o cerere pentru acordarea de despagubiri si restabilirea situatiei anterioare sau anularea situatiei create ca urmare a tratamentului advers, cu prezentarea faptelor in baza carora poate fi prezumata existenta respectivului tratament.
 
    Art. 16.  – (1) Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor practici care dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de munca, referitoare la:
a) anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante;
b) incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca ori de serviciu;
c) stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului;
d) stabilirea remuneratiei;
e) beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale;
f) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala;
g) evaluarea performantelor profesionale individuale;
h) promovarea profesionala;
i) aplicarea masurilor disciplinare;
j) dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta;
k) orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de munca in care, datorita naturii sau conditiilor particulare de prestare a muncii, prevazute de lege, particularitatile de sex sunt determinante...continuarea in lucrarea 40 de modele de Regulament Intern gata redactate! Folositi-le si evitati astfel amenzi de pana la 10.000 de lei! Inspectorii ITM verifica mereu existenta acestui act si modul cum este intocmit, DETALII AICI >>>
 

de Ionut Petre


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "MODEL de Regulament Intern pentru activitatea de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".