Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Conditii angajare cetateni NON UE. Cum procedeaza angajatorul din Romania?

11 /Iun2021
Conditii angajare cetateni NON UE. Cum procedeaza angajatorul din Romania?
Tags: aviz angajare cetateni non euangajator romania salariati strainiacte necesare angajare cetateni straini

Care sunt conditile generale de angajare a cetatenilor straini NON-UE si care sunt pasii de urmat in angajarea acestora?

Raspunsul specialistului:Conform art. 2 lit. a) din OG 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, angajatorul este definit ca fiind persoana juridica sau persoana fizica cu sediul social ori profesional, respectiv domiciliul in Romania ori filiala din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, care incadreaza in munca un strain in conditiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul muncii.

La lit. c) a aceluiasi articol este definit avizul de angajare drept documentul oficial eliberat de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, care atesta dreptul unui angajator de a incadra in munca un strain pe o anumita functie.

Prin urmare, pentru incadrarea in munca a unui strain (persoana din afara UE), angajatorul trebuie sa obtina avizul de angajare.
In vederea obtinerii avizului de angajare, angajatorul roman trebuie sa depuna mai intai diligente pentru ocuparea locului de munca vacant de catre un cetatean roman, un cetatean dintr-un stat membru al UE sau al Spatiului Economic European (SEE), de catre un cetatean al ConfederatieiElvetiene sau de catre un strain titular al dreptului de sedere pe termen lung pe teritoriul Romaniei. Avizul de angajare pentru lucratoripermanenti se elibereazafaraindeplinirea acestei conditii daca locul de munca vacant este de administrator societate comerciala, iar la angajatorul in cauza nu mai este un alt strain angajat pe o astfel de functie, sau daca locul de munca respectiv este pentru sportivi profesionisti, iar angajatorul este o persoana juridica al carei obiect principal de activitate il constituie desfasurarea de activitati sportive.Dovada indeplinirii acestei conditii se face prin prezentarea de catre angajator a urmatoarelor documente:

- organigrama angajatorului cu precizarea functiilor ocupate si vacante;
- adeverinta cu privire la forta de munca disponibila pentru locul de munca vacant, eliberata cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare de agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are sediul social sau profesional angajatorul;
- dovada publicariiintr-un cotidian de larga circulatie din Romania a cel putin unui anunt pentru ocuparea locului de munca vacant. In situatia in care exista forta de munca disponibila pentru locul de munca vacant, angajatorul trebuie sa faca dovada publicarii a cel putin 3 anunturi consecutive pentru ocuparea locului de munca vacant;
- copia procesului-verbal intocmit de angajator cu privire la selectia realizata pentru ocuparea locului de munca vacant, ca urmare a publicariianuntului/anunturilor de ocupare.

Angajatorul intentioneaza sa incadreze in munca un strain cu contract individual de munca cu norma intreaga pe durata nedeterminata sau determinata.

Dovada indeplinirii  acestei conditii se face prin prezentarea de catre angajator a copiei ofertei ferme de angajare.

Strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze pe locul de munca vacant trebuie sa indeplineasca conditiile de pregatire profesionala, experienta in activitate sau autorizare prevazute de legislatia in vigoare pentru ocuparea acelui loc de munca si nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei.

Avizul de angajare pentru lucratori permanenti se elibereaza fara indeplinirea acestei conditii daca locul de munca vacant este pentru sportivi profesionisti, iar angajatorul in cauza este o persoana juridica al carei obiect principal de activitate il constituie desfasurarea de activitati sportive.

Dovada indeplinirii acestei conditii se face prin prezentarea de catre angajator a urmatoarelor documente:
a) curriculum vitae al strainului;
b) documentul de autorizare prevazut de lege, atunci cand este cazul;
c) cazierul judiciar al strainului sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine ori resedinta, tradus si legalizat in conditiile legii.
La curriculum vitae al strainului se ataseaza, atunci cand este cazul, unul dintre urmatoarele documente:
- atestatul de recunoastere a studiilor necesare ocuparii locului de munca vacant, eliberat de Ministerul EducatieiNationale, in conditiileprevazute de legislatia in domeniu, sau diploma de studii eliberata de institutii de invatamant acreditate in Romania;
- copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si legalizate in conditiile legii;
- copiile documentelor care atesta obtinerea in Romania sau in alt stat membru al Uniunii Europene a calificarii profesionale necesare ocuparii locului de munca vacant, traduse si legalizate in conditiile legii, atunci cand este cazul.

Alte conditii necesare pentru obtinerea oricarui tip de aviz de angajare sunt:
a) angajatorul persoana juridica, persoana fizica autorizata sau intreprindere individuala desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati compatibile cu functia pentru care solicita incadrarea in munca a strainului;

Dovada indeplinirii acestei conditii se face prin prezentarea de catre angajatorul persoana juridica, persoana fizica autorizata sau intreprindere individuala a urmatoarelor documente:
- certificatul de inmatriculare sau inregistrare in registrul comertului ori certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in copie si in original;
- certificatul constatator din care sa rezulte ca in registrul comertului sau, dupa caz, in Registrul asociatiilor si fundatiilor nu au fost inregistratementiuni privind deschiderea procedurii falimentului.

b) angajatorul are achitate obligatiilecatre bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;

Dovada indeplinirii acestei conditii se face cu certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are sediul social sau profesional ori, dupa caz, domiciliul angajatorul, privind achitarea obligatiilor catre bugetul de stat la sfarsitul trimestrului incheiat anterior depunerii cererii.
c) angajatorul nu a fost condamnat definitiv pentru o infractiune prevazuta de Codul muncii ori pentru o infractiune contra persoanei savarsita cu intentie, prevazuta de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

Dovada indeplinirii acestei conditii se face prin prezentarea de catre angajator a cazierului judiciar.
d) angajatorul nu a fost sanctionat:
- pentru primirea la munca a pana la 5 straini fara drept de munca pe teritoriul Romaniei;
- pentru netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza  in ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii;
- pentru primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca.
e) contingentul anual pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca nu a fost epuizat;
f) strainul pe care angajatorul intentioneaza sa-l incadreze in munca indeplineste conditiile din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare cu privire la sederea legala in Romania.
In vederea eliberarii avizului de angajare, angajatorul trebuie sa adreseze o cerere la Inspectoratul pentru Imigrari in a carui raza teritoriala isi are sediul.

Angajatorul plateste un tarif in lei, echivalent a 200 euro raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii.

Prin exceptie, avizul de angajare nu este necesar, conform art. 3 alin. (2) din OG 25/2014, pentru:
a) strainii al caror acces liber pe piata muncii din Romania este stabilit prin tratate incheiate de Romania cu alte state;
b) strainii care urmeaza sa desfasoareactivitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din Romania, in baza unor acorduri bilaterale sau ca titulari ai unui drept de sedere temporara pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica, si personalul cu calificare speciala, in baza ordinului ministrului educatiei nationale, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii;
c) strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;
d) strainii care sunt numiti la conducerea unei filiale, reprezentante sau sucursale de pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul in strainatate, in conformitate cu actele prevazute de legislatia romana care fac dovada in acest sens;
e) strainii titulari ai dreptului de sedere pe termen lung pe teritoriul Romaniei;
f) strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei in calitate de membri de familie ai unui cetatean roman;
g) strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru studii;
h) strainii titulari ai dreptului de sedere temporara acordat potrivit prevederilor art. 130 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) strainii, posesori ai unui permis de sedere temporara valabil, acordat in scopul reintregirii familiei, care au beneficiat anterior de un drept de sedere pe teritoriul Romaniei in calitate de membri de familie ai unui cetatean roman si care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 64 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania;
k) solicitantii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piatafortei de munca potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, daca se mai afla in procedura de determinare a unei forme de protectie;
l) strainii tolerati, pe perioada cat li s-a acordat tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei.
m) strainii titulari ai dreptului de sedere temporara in scop de munca, incadrati in munca pe teritoriul Romaniei cu contract individual de munca cu norma intreaga, pentru incadrarea in munca la un alt angajator, cu contract individual de munca cu timp partial;

Astfel, daca cetatenii altor state NON UE se incadreaza in unul dintre aceste cazuri, ei pot fi angajati fara a fi necesar avizul de angajare.

Daca nu este necesar avizul de angajare angajatorul are obligatia de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrari, in cel mult 10 zile de la data inceperii activitatii acestora pe teritoriul Romaniei, copia contractului individual de munca, precum si a inscrisurilor care atesta apartenenta la unul dintre cazurile in care nu este necesar avizul de detasare.
Ulterior angajatorul are obligatia de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrari, in termen de 10 zile, modificarea sau incetarea contractului individual de munca incheiat cu strainul ori, dupa caz, incetarea detasarii acestuia.

In consecinta, la angajarea strainilor (cetateni ai statelor NON UE) angajatorul trebuie sa se adreseze Inspectoratului pentru Imigrari in a carui raza teritoriala isi are sediul pentru obtinerea avizului de angajare daca nu se incadreaza la exceptiile mai sus enumerate.

Documentatia necesara obtinerii avizului de angajare poate fi depusa de orice persoana care are calitatea de reprezentant al angajatorului, in conditiile legii.

Conform art. 28 din OG 25/2014 privind incadrarea in munca si detasare astrainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, cererea pentru eliberarea avizului de angajare se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia. In cazurile in care, pentru constatarea indeplinirii conditiilor de obtinere a avizului de angajare, sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

In cazul in care informatiile sau documentele furnizate, pe care se intemeiaza cererea pentru eliberarea avizului de angajare sunt necorespunzatoare, Inspectoratul General pentru Imigrari comunica solicitantului ce informatii suplimentare sunt necesare si stabileste un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenele prevazute mai sus de 30 si 15 zile se suspenda pana la primirea de catre Inspectoratul General pentru Imigrari a informatiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Daca nu au fost furnizate informatiile sau documentele suplimentare pana la termenul prevazut, cererea poate fi respinsa.

Conform art. 56 alin. (1) din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania astfel cum a fost modificat prin punctul 21. Din Legea nr. 247/2018 incepand cu 10.11.2018, strainilor intrati in Romania in scopul incadrarii in munca li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de munca daca prezinta contractul individual de munca cu norma intreaga, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor, din care rezulta ca salariul este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. In cazul lucratorilor inalt calificati, salariul trebuie sa fie la nivelul de cel putin doua ori castigul salarial mediu brut.

Astfel, salariul trebuie sa fie cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara.

Art. 166 din Codul muncii nu stabileste moneda in care se face plata salariului.

Insa, in contractul individual de munca, salariul se inscrie in lei. Astfel, in modelul contractului individual de munca aprobat prin Ordinul MMSS 64/2003 se prevede la lit. J inscrierea salariul de baza lunar brut in lei.

De asemenea, in aplicatia informatica a registrului de evidenta a salariatilor (Revisal), inscrierea salariului poate fi facuta numai in lei.

Avand in vedere aceste aspecte, consideram ca salariile se stabilesc si se platesc in lei.

Conform art. 76 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, avantajele cuprind cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori la un pret mai mic decat pretul pietei.

Astfel, daca angajatorul asigura salariatilor cazare si hrana, contravaloarea acestora va intra in baza de calcul al impozitului pe venit.

De asemenea, contravaloarea acestorava intra in baza de calcul al contributiilor sociale. Nu exista o prevedere legala care sa il oblige pe angajator sa asigure salariatilor cazare si hrana chiar in situatia in care salariatii sunt straini angajati in Romania.

Doar in situatia in care salariatii sunt delegati/detasati angajatorul are obligatia legala de a asigura salariatilor cazare, transport si diurna.

Conform art. 83 din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in urmatoarele cazuri:
a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;
b) cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului;
c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;
d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;
e) angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;
f) ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
g) angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
h) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe.
Daca se obtine avizul de angajare, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata de 2 ani sau pe durata desfasurarii unor lucrari, proiecte sau programe.

Conform art. 145 alin. (1) din Codul muncii, durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.
Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile, in conformitate cu art. 145 alin. (2) din Codul muncii, republicat. Astfel, salariatii NON UE vor avea o durata a concediului de odihna egala cu cea a salariatilor romani.


Raspuns oferit de Rodica Mantescu, specialist in legislatia muncii, pentru PortalCodulMuncii.ro >>>

 

 


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Conditii angajare cetateni NON UE. Cum procedeaza angajatorul din Romania?":
Rating:

Nota: 4.47 din 5 din 15 voturi


Comentarii 1 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariu


Anonim 2023-03-22 00:07:27

Bună ziua dacă patronul meu are angajați din Nepal și ii muncește ca pe roboti adică 6 zile pe saptama munca 10 ore pe zi și o singura zi de odihna nu se poate face nimic pentru ei .pe lângă , ca fac aproximativ 1 ora de acasă pana la munca și o ora înapoi acasă deci cam 12 ore zilnic timp de 6 zile la rand . Și sunt și cazați aproape 40 , 45 de persoane într-o vila îngrămădiți câte 8 -9 persoane în camera .ce se poate face în aceasta situație

Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".