Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Legea 59/2021 modifica regulile pentru acordarea de zile libere cand se inchid scolile

07 /Apr2021
Legea 59/2021 modifica regulile pentru acordarea de zile libere cand se inchid scolile
Tags: zile libere familii monoparentalezile libere suspendare activitati didacticezile libere parinti 2021

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 352/6.IV.2021 a fost publicata Legea nr. 59/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si a art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca.

Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 182 din 22 octombrie 2020 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si a art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 993 din 27 octombrie 2020, cu urmatoarele modificari si completari: 

 
1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
„ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si a art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca" 
 
2. La articolul I, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
"Art. I. — Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 790 din 28 august 2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2020, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:". 
 
3. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins: 
 
„— La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
«b) celalalt parinte nu beneficiaza, la randul sau, de zile libere sau, dupa caz, parintele care solicita acordarea de zile libere se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;»". 
 
4. La articolul I punctul 1, alineatul (51) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
„(5^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica si pentru parintele sau reprezentantul legal care are in ingrijire, supraveghere si intretinere unul sau mai multi copii scolarizati, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverinte pentru realizarea educatiei in conditiile prevazute in ordinul comun al ministrului educatiei si al ministrului sanatatii prevazut la art. 8^1 alin. (1)." 
 
5. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins: 
 
„1^1. La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
«(3) Cererea prevazuta la alin. (2) este insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, de o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atesta calitatea prevazuta la art. 1 alin. (3) in care solicita zilele libere, precum si, daca este cazul, de o copie a certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului ori adultului in varsta de pana la 26 de ani. Declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte va contine elemente din care sa rezulte ca, pentru aceeasi perioada, acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, ca nu a beneficiat de majorarea salariala acordata in conditiile art. 4 alin. (3), in cazul angajatilor sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, al angajatilor din penitenciare si al personalului din unitatile sanitare publice, ca nu are contractul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului si nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (6). Declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte nu se depune in cazul in care parintele se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.»" 
 
6. La articolul I, dupa punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 2^1—2^3, cu urmatorul cuprins: 
 
„2^1. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
«Art. 4. — (1) Angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, angajatii din penitenciare si personalul din unitatile sanitare publice beneficiaza de zilele libere prevazute la art. 1, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului.» 
 
2^2. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins: «(1^1) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) familiile monoparentale, care pot opta fie pentru acordarea de zile libere conform dispozitiilor art. 1, fie pentru acordarea majorarii drepturilor salariale cuvenite potrivit dispozitiilor alin. (3), fara ca aceste drepturi sa poata fi cumulate pentru aceeasi perioada.» 
 
2^3. La articolul 4, partea introductiva a alineatului (2) si alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
 
«(2) Drepturile banesti aferente zilelor libere acordate in conditiile art. 1 familiilor monoparentale, ca urmare a optiunii exprimate in conformitate cu dispozitiile alin. (1^1), se calculeaza si se platesc astfel: .................................................................................................. 
(3) In situatia in care unul dintre parinti isi desfasoara activitatea in unul dintre domeniile prevazute la alin. (1), acesta are dreptul la o majorare acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75% din salariul de baza/salariul de functie/solda de functie corespunzatoare unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, corespunzator numarului de zile lucratoare din perioada prevazuta la art. 1 alin. (1), numai in cazul in care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere si cu conditia respectarii de catre celalalt parinte a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) si c). In cazul in care ambii parinti isi desfasoara activitatea in unul dintre domeniile prevazute la alin. (1), doar unul dintre acestia are dreptul la acordarea de zile libere, cu aprobarea angajatorului, sau, in cazul in care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere, la majorarea acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, potrivit prezentului alineat. 
 
(4) Majorarea prevazuta la alin. (3) se acorda pe baza cererii parintelui definit la art. 1 alin. (3), insotita de declaratia celuilalt parinte ca nu beneficiaza de acest drept si nici nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (6). In situatia prevazuta la alin. (1^1), majorarea prevazuta la alin. (3) se acorda pe baza cererii parintelui insotite de declaratia pe propria raspundere a acestuia ca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ca nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (6). Cererea si declaratia se depun la angajator in luna curenta pentru luna anterioara.»" 
 
7. La articolul I punctul 4, articolul 8^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
„Art. 8^1. — (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si in cazul limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, in situatiile reglementate prin ordin comun al ministrului educatiei si al ministrului sanatatii emis in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant si pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, pentru stabilirea unor masuri de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant, in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2. 
 
(2) In situatiile prevazute la alin. (1), numarul zilelor libere se stabileste in functie de perioada prevazuta:
 
a) de hotararea comitetului judetean pentru situatii de urgenta/Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, in cazul in care limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile/institutiile de invatamant se stabileste prin hotarare a comitetului judetean pentru situatii de urgenta/Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/de educatie timpurie anteprescolara, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidentei cumulate la nivelul localitatii; 
 
b) de decizia conducerii unitatii/institutiei de invatamant, in cazul in care limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatea/institutia de invatamant se stabileste ca urmare a aparitiei cazurilor de imbolnavire in unitatea de invatamant/de educatie timpurie anteprescolara. 
 
(3) Pentru situatia prevazuta la alin. (2) lit. b) parintele va depune la angajator, pe langa actele prevazute la art. 2 alin. (3), si o copie a deciziei conducerii unitatii/institutiei de invatamant. 
 
(4) Pentru situatiile prevazute la alin. (1), zilele libere se acorda numai dupa aplicarea de catre angajator a reglementarilor legale in vigoare pentru desfasurarea activitatii prin telemunca sau munca la domiciliu, daca locul de munca al parintelui permite acest lucru. 
 
(5) Unitatea/Institutia de invatamant comunica parintilor decizia prevazuta la alin. (2) lit. b) in termen de maximum 24 de ore de la emiterea acesteia, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare si prin afisare pe pagina de internet a unitatii/institutiei de invatamant si a inspectoratului scolar judetean." 
 
 
Art. II. — In cazul familiilor monoparentale, indemnizatia acordata corespunzator zilelor libere, precum si majorarea acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in conditiile art. 2—4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2020, cu modificarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu constituie debit si nici nu se recupereaza.
 

de Ionut Petre


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Legea 59/2021 modifica regulile pentru acordarea de zile libere cand se inchid scolile":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".