Instrumente de lucru nr. 1 pentru specialistii de HR

Munca in zilele de sarbatoare legala. Care sunt obligatiile angajatorului?

24 /Aug2020
Tags: sarbatoare legalamunca in zile sarbatoare legalaobligatii angajator munca zile sarbatoarenotificare itm

In ceea ce priveste munca prestata in zilele de sarbatoare legala, regula stabilita prin art. 139 alin. (1) din Codul muncii, republicat, este ca in zilele de sarbatoare legala nu se lucreaza.

Exceptiile de la regula sunt prevazute in art. 140 si 141 din acelasi act normativ. Astfel, nu se acorda zile libere in zilele de sarbatoare legala in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta din cauza caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.Salariatilor care lucreaza in unitatile sanitare si in cele de alimentatie publica, in scopul asigurarii asistentei sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, precum si la locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile (art. 142 alin. (1) din Codul muncii).

In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru (art. 142 alin. (2) din Codul muncii).

In cazul in care nu se acorda zi libera in ziua de sarbatoare legala intrucat activitatea nu a putut fi intrerupta din cauza caracterului procesului de productie sau specificului activitatii, salariatului trebuie sa i se asigure compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile (ore libere platite). In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda timp liber, salariatul beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala de salariul corespunzator si un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.
Obligatia acordarii acestor zile libere este în sarcina angajatorului, în cazul nerespectarii acestei obligatii fiind prevazuta în Codul muncii, la art. 260 alin. (1) lit. g), sanctiunea amenzii contraventionale de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.


Astfel, Codul muncii reglementeaza sanctionarea angajatorului care nu acorda zilele libere de sarbatoare legala si nu obligatia de a informa ITM-ul cu privire la munca prestata in zilele de sarbatoare legala asa cum exista in cazul muncii de noapte.
Pe site ITM Mehedinti, la adresa: http://www.itmmehedinti.ro/gdangr.htm#_Toc11561364, sunt enumerate lbligatiile angajatorului fata de angajat.
 
I. Obligatiile angajatorului fata de angajat prevazute de Constitutie:

- Obligatia de a institui un salariu minim pe economie (Art. 38, alin 2).
- Obligatia acordarii repaosului saptamanal si a acordarii concediului de odihna platit.
- Obligatia respectarii duratei normale a tipului de lucru de 8 ore/zi, in medie (Art.38 alin.3).
- Obligatia asigurarii egalitatii la munca a femeii cu barbatul (Art.38 alin.4).
- Obligatia asigurarii dreptului la negocieri colective (Art. 38 alin.5 ).
II. Obligatiile angajatorului fata de angajat prevazute de Codul muncii
- Obligatia angajatorului de a nu incadra in munca persoane sub varsta de 15 ani (art.13, alin3).
- Obligatia angajatorului de a informa persoana care solicita angajarea, ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele pe care intentioneaza sa le introduca in contractul individual de munca, sau sa le modifice (art.17).
- Obligatia angajatorului ca pentru orice modificare a unuia din elementele contractului individual de munca in timpul executarii acestuia, de a incheia un act aditional la contract, in termen de 15 zile de la data incunostiintarii in scris a salariatului, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare rezulta ca posibila din lege sau din contractul colectiv de munca aplicabil (art.17, alin.4).

- Obligatia angajatorului de a comunica in timp util informatiile necesare salariatului, in cazul in care acesta urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate (art.18).
- Obligatia angajatorului de a plati o indemnizatie negociata, de cel putin 25% din salariu, in nsituatia introducerii unei clauze de neconcurenta in contractul individual de munca (art.21, alin.3).
- Obligatia angajatorului de a infiinta un registru general de evidenta al salariatilor (art.34, alin.1).
- Obligatia angajatorului de a elibera la solicitarea salariatului un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca in specialitate, etc.(art.34, alin.5).
- Obligatia angajatorului de a informa salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca (art.40, alin.2, lit.a).
- Obligatia angajatorului de a asigura permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca (art.40, alin.2, lit.b).
- Obligatia angajatorului de a acorda salariatilor toate drepturile care decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca (art.40, alin.2, lit.c).
- Obligatia de a comunica periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii (art.40, alin.2, lit.d).
- Obligatia de a consulta sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si obligatiile acestora (art.40, alin.2, lit.e).
- Obligatia angajatorului de a plati toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariat in conditiile legii (art.40, alin.2, lit.f).

- Obligatia angajatorului de a infiinta si de a opera in registrul general de evidenta a salariatilor (art.40, alin.2, lit.g).
- Obligatia angajatorului de a elibera la cerere toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului (art.40, alin.2, lit.h).
- Obligatia angajatorului de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului (art.40, alin.2, lit.i).
- Obligatia angajatorului de a modifica numai prin acordul partilor contractul individual de munca (art.41, alin.1).
- Obligatia angajatorului ca, in situatia in care detaseaza, sa ia toate masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca la timp si integral toate obligatiile fata de salariatul detasat (art.47, alin.3).
- Obligatia angajatorului ca, in situatia in care concediaza pe motivele prevazute de art.61, lit. b-d din Codul Muncii, sa emita decizia de concediere in termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei de concediere (art.62, alin.1).
- Obligatia angajatorului de a dispune cercetarea prealabila, in termenele stabilite de Codul Muncii, in cazul unei concedieri pentru savarsirea unei abateri grave (art.63, alin.1).

- Obligatia de a emite decizia de concediere in forma scrisa (sub sanctiunea nulitatii absolute), trebuind sza fie motivata in fapt si in drept (art.62, alin.2).
- Obligatia de a proceda la cercetarea prealabila in cazul concedierii pentru necorespundere profesionala (art.63, alin.2).
- Obligatia angajatorului de a-i oferi alt loc de munca salariatului in cazul in care concedierea s-a dispus pe motivele prevazute de art.61, lit. c si d, sau art.56 lit.f (art.64, alin.1).
- Obligatia angajatorului de a solicita sprijin Agentiei Teritoriale pentru Ocuparea Fortei de Munca in situatia in care acesta nu dispune de locuri de munca vacante, in vederea redistribuirii salariatilor (art.64, alin2).
- Obligatia angajatorului de a intocmi un plan de masuri sociale cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, in cazul concedierilor colective (art.69, lit.a).

- Obligatia angajatorului de a propune salariatilor, in caz de concediere colectiva, programe de formare profesionala (art.69, lit.b).
- Obligatia angajatorilor de a pune la dispozitia sindicatului , sau dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, toate informatiile relevante in legatura cu concedierea colectiva (art.69, lit.c).
- Obligatia angajatorului de a initia in timp util consultari cu sindicatul, sau dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, referitoare la mijloacele si metodele de concediere colectiva (art.69, lit.b).
- Obligatia angajatorului de a notifica in scris, cu cel putin 45 de zile calendaristice inaintea emiterii deciziei de concediere colectiva, sindicatul sau reprezentantii salariatilor (art.70, alin.1).
- Obligatia angajatorului de a notifica proiectul de concediere colectiva Inspectoratului Teritorial de Munca si Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca, la aceeasi data la care a fost notificat sindicatul, sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor (art.70, alin.3).

- Obligatia angajatorului de a raspunde in scris si motivat propunerilor formulate de catre sindicat privind evitarea concedierilor ori a diminuarii numarului de salariati concediati, in termen de 10 zile de la primirea acestora (art.71, alin.2).
- Obligatia angajatorului de a informa salariatii angajati cu contract individual de munca pe perioada determinata despre locurile de munca vacante sau care vor deveni vacante, corespunzator pregatirii lor profesionale si sa le asigure accesul la aceste locuri de munca in conditii egale cu cele ale salariatilor angajati cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata (art.85).
- Obligatia angajatorului de a lua in considerare cererile salariatilor de a se transfera fie de la un loc de munca cu norma intreaga la unul cu o fractiune de norma, fie invers (art.104, alin.1).

- Angajatorul este obligat sa informeze la timp salariatii cu privire la aparitia unor locuri de munca cu fractiune de norma sau cu norma intreaga pentru a facilita transferurile de la o norma intreaga la o fractiune si invers (art.104, alin.2).
- Obligatia angajatorului de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitata (art.116).
- Obligatia angajatorului de a nu supune tinerii in varsta de pana la 18 ani la efectuarea unor munci suplimentare (art. 121).
- Obligatia angajatorului care utilizeaza in mod frecvent munca de noapte de a informa despre aceasta inspectoratul teritorial de munca (art. 122, alin. 3).
- Obligatia angajatorului de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii salariului (art.158, alin1).
- Obligatia angajatorului de a garanta in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara (art.159, alin.3).

- Obligatia angajatorului de a contribui la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale care rezulta din contractul individual de munca (art.167, alin.1).
- Obligatia angajatorului de a lua toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor (art.171, alin.1).
- Obligatia angajatorului de a asigura securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca (art.171, alin.2).
- Obligatia angajatorului de a raspunde de organizarea activitatii de asigurare a sanatatii si securitatii in munca (art.174, alin.1).
- Obligatia angajatorului de a asigura toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii (art.175).
- Obligatia angajatorului de a asigura instruirea angajatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca (art.176, alin.1).
- Obligatia angajatorului de a organiza controlul permanent al starii materialelor, utilajelor si substantelor folosite in procesul muncii in scopul asigurarii securitatii si sanatatii salariatilor (art.177, alin.2).
- Obligatia angajatorului de a raspunde pentru asigurarea conditiilor de acordare a primului ajutor in caz de accidente de munca, pentru crearea conditiilor pentru preantampinarea inccendiilor, precum si pentru evacuarea salariatilor in situatii speciale si in caz de pericol iminent (art.177, alin.3).

- Obligatia angajatorului de a asigura accesul salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii (art.182).
- Obligatia angajatorului de a asigura salariatilor accesul periodic la formarea profesionala (art.190).
- Obligatia angajatorului de a elabora anual planul de formare profesionala cu consultarea sindicatului, sau dupa caz, a reprezentantilor salariatilor (art.191, alin.1).
- Obligatia angajatorului de a asigura cheltuielile ocazionate de perticiparea salariatilor la perfectionarea profesionala, in cazul in care participarea la cursuri sau stagii de formare profesionala este initiata de catre angajator (art.194, alin.1).
- Obligatia angajatorului la negociere colectiva in situatia in care are incadrati mai mult de 21 salariati (art.236, alin.2).
- Obligatia angajatorului de a informa salariatii cu privire la continutul regulamentului intern (art.259, alin.2).
- Obligatia angajatorului de a despagubi salariatul in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului (art.269, alin.1).

Raspuns oferit de Alexandra Nedelcu, Expert Legislatia muncii, pentru PortalCodulMuncii.ro
 

de Cristina Savu


Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Votati articolul "Munca in zilele de sarbatoare legala. Care sunt obligatiile angajatorului?":
Rating:

Nota: 3.38 din 5 din 12 voturi


Comentarii 0 comentarii
Click aici si adauga propriul comentariuNoutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".
© copyright 2012 - 2024 Resurse-Umane.ro . Toate drepturile rezervate.
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -

Atentie la procesul de angajare!

Evitati cele mai frecvente greseli.

Descarcati gratuit Raportul Special

Completati adresa de email pentru a primi Raportul Gratuit "Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz -".